Iesaistīšanās projektos

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

2018.gada 24.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Zilupes vidusskolā notika mācību nodarbības Dabaszinātņu profesiju kaleidoskops mobilajā planetārijā”.

Dalībnieki: 1.-11.klašu skolēni.

Mācību nodarbību laikā mobilais planetārijs mūsdienīgā formātā palīdzēja skolēniem ielūkoties dabaszinātņu pasaulē, īpaši akcentējot tādu profesiju, ka fiziķis, astronoms (1.-5.klasēm vēl vulkanologs) iepazīšanu. Nodarbības skolēniem deva iespēju labāk izprast dabaszinātņu profesiju dažādību un lomu pētniecībā. Sarunās ar mobilā planetārija saimnieku atklājās izglītības ceļš, darba pieredze, jaunākās tendences un izvēles motivācija par labu sava uzņēmuma dibināšanai.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

2018.gada 07.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros z/s "Apkalnmājas" Rēzeknes novadā notika mācību ekskursija „Amatnieku meistari”.

Dalībnieki: 7.klašu skolēni

Mācību ekskursija tika īstenota ar mērķi radīt interesi par zirgkopja, amatnieka profesijāmSkolēnus iepazīstināja ar šo profesiju priekšrocībām un trūkumiem, darba apstākļiem. Notika profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi. Bērniem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus gan par zirgkopja, zootehniķa, amatnieka profesijām, gan par karjeras iespējām zirgkopības nozarē. Skolēni tika iesaistīti praktiskā darbībā.

2018.gada 29.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā notika mācību ekskursija „Enerģētika  teorijā un praksē”.

Dalībnieki: 9.klašu skolēni.

Mācību ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja izvērtēt darba tirgu enerģētikas nozarē un saprast šīs perspektīvās industrijas karjeras iespējas.

Apmeklējot energoapgādes uzņēmumu, jaunieši varēja ne tikai apskatīt elektrības ražošanas un pārvadīšanas iekārtas, iepazīties ar ražošanas procesu un tikties ar uzņēmuma pārstāvjiem un darbiniekiem, lai izzinātu darba apstākļus, nepieciešamās profesionālās prasmes, bet arī uzzināt jaunākās tendences nozarē, pieprasītākās profesijas un nepieciešamo izglītību/prasmes.

 
 
 

 

 
 
 

 

2018.gada 25.janvārī Zilupes vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionāls izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums „Seminārs par pašizaugsmi un karjeras izvēli8.-12. klases skolēniem (kopā 108 skolēni).

Semināra mērķis: nodrošināt skolēniem pašizpētei un karjeras izpētei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi.

Semināra uzdevumi:

Nodrošināt skolēniem pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;

Palīdzēt izmantot zināšanas par sevi, lai izprast savas spējas, intereses, prasmes;

Palīdzēt skolēniem pieņemt apzinātu lēmumu, noteikt mērķus karjeras izvēlei.

 

Foto mirkļi no mācību semināra

 
 
 

 

2017.gada novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums "Latgales kulinārais mantojums". 22. un 23. novembrī Malnavas "Dzīļu" maiznīca tika organizēta un īstenota Zilupes vidusskolas 1.a, 3.a, 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 1.b, 2.b, 3.b klases skolēniem (kopā 54 skolēni) mācību ekskursija, kuras mērķis bija tuvāk iepazīties ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu saistītajām profesijām (pavārs, konditors, viesmīlis, menedžeris).

Mācību ekskursijas laikā skolēnus iepazīstināja ar šo profesiju priekšrocībām un trūkumiem. Notika profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi. Bērniem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus gan par pavāra, konditora, viesmīļa un menedžera profesijām, gan par karjeras iespējām. Skolēni tika iesaistīti praktiskā darbībā.

 

Foto mirkļi no mācību ekskursijas

2017.gada 28.novembrī Zilupes vidusskolā Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras speciālistu vadībā tika organizēta un īstenota grupas karjeras konsultācija – karjeras veidošanas problēmu risināšana, informācija par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām, profesionālo kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām 9.a,  9.c, 10.c, 11.c, 12.c klases skolniekiem.

Pedagogs karjeras konsultants Jekaterīna Kozlova

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”