Valsts finansētais asistenta pakalpojums

 

Cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” https://likumi.lv/doc.php?id=253781

Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Jo cilvēkam ir vairāk ārpusmājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu un to nosaka sociālā dienesta iekšējie noteikumi.