Aprīkojuma iegāde Lauderu pagasta bibliotēkas kultūrvēstures krātuves ekspozīcijai

 

Aprīkojuma iegāde Lauderu pagasta bibliotēkas kultūrvēstures krātuves ekspozīcijai.

Projekts Nr. 14-01-LL33-L413201-000010

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros iegādātais tehniskais aprīkojums nodrošina unikāla nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Iegādātās ekspozīcijas vitrīnas paplašināja pieeju vēstures liecību krātuves fondiem, ievērojami uzlaboja to izmantošanas efektivitāti. Tagad ir vieglāk orientēties un atrast informāciju par nepieciešamo laika periodu vai personu (dzimtu).

Fotokameras tehniskās iespējas ļauj kultūrvidi dokumentēt pavisam citā tehniskā līmenī.

Lai saglabātu vēsturisko liecību ilgtspēju, pakāpeniski visi papīra formāta arhīva materiāli tiks ieskenēti un apmeklētājiem ar laiku būs pieejami arī digitalizētā formātā. Šīs ieceres realizāciju nodrošinās projekta ietvaros iegādātā daudzfunkciju lāzerierīce. Dators un video projektors palīdz digidalizētajā formātā esošo informāciju apstrādāt un pa dažādiem komunikācijas kanāliem novadīt sabiedrībai. Pakāpeniski tiks kāpināta iegādāto tehnisko resursu izmantošanas efektivitāte.

Pateicoties realizētajam projektam tika radīts jauns tūrisma produkts. Vēsturisko liecību krātuve Lauderos, kura aizvadītajā sezonā uzņēma jau pirmos apmeklētājus (141 iekšzemes tūrists). Pieejamos materiālus aktīvi izmanto arī skolēni zinātniski - pētniecisko darbu izstrādei. Īpaši realizētā projekta priekšrocības novērtē novadnieki un viņu pēcteči, kas paver iespēju Lauderu fondos atrast informāciju par savu dzimtu.