Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

 

„Zilupes novada attīstības programmas izstrāde”

 

Zilupes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tiek sagatavots pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments– Zilupes novada attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu. Zilupes novada attīstības programmas izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma.

 

Zilupes novada Attīstības programma ir apstiprināta Zilupes novada domes sēdē 2012.gada 23.februārī. Šobrīd Attīstības programma ir spēkā gandrīz gadu. Pa šo laiku ir īstenoti vairāki Investīciju plānā paredzētie projekti, kas veicina Attīstības programmā nosprausto mērķu sasniegšanu.

Kopumā var secināt, ka interese par Attīstības programmu ir tiem, kas strādā ar projektu sagatavošanu un ieviešanu dzīvē, jo ikvienā projektā ir nepieciešama atsauce par atbilstību Attīstības programmai.

Attīstības programmā ir atrodama arī dažāda veida informācija par novadu, kas palīdz sagatavot dažāda veida atskaites un ziņojumus.

Ik gadu Attīstības programmas ietvertie rādītāji tiek aktualizēti un ietverti kopīgā datu bāzē, kas palīdzēs sagatavot 3 gadu pārskatu.

14.01.2013

 
 
 

 

„Zilupes novada attīstības programmas izstrāde”

 

Zilupes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tiek sagatavots pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments– Zilupes novada attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu. Zilupes novada attīstības programmas izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma.

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs 2011.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu Nr.65 par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Zilupes novada attīstības programmai 2012.-2018.gadam. Pamatojums: Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.3 pantā noteikto, izvērtēja Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra vēstuli Nr.3–7/238 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā pašvaldības iesniegto informāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic.

 

 
 
 

 

„Zilupes novada attīstības programmas izstrāde”

 

Zilupes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tiek sagatavots pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments– Zilupes novada attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu. Zilupes novada attīstības programmas  izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma.

 

 

2011.gada 23.maijā tika izveidota darba grupa "Zilupes novada attīstības programmas " izstrādei sekojošā sastāvā:

Ilze Kjahjare- projekta vadītāja

Gunita Akmentiņa- projekta vadītāja asistents

Artis Bērziņš- attīstības plānošanas speciālists

Zane Skrūzkalne- attīstības plānošanas speciālists

Oskars Koemecs- transporta speciālists

Inga Uvarova- ekonomists

Mārīte Romanovska- vides jomas eksperts

Marina Labanovska- tautsaimniecības un uzņēmējdarbības speciālists

Andris Junkurs- ekotūrisma speciālists.

 

Darba grupa, uzdevumu veikšanai, var piesaistīt konsultantus un lietpratējus.

 
 
 

 

„Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības

programmas izstrāde”

 

Zilupes novada pašvaldība īstenojusi projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes    novada     teritorijas  plānojuma      un   attīstības  programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tika sagatavoti pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumenti– Zilupes novada teritorijas plānojums un attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu. Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas  izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma.

 

Projekta nosaukums

Zilupes    novada     teritorijas  plānojuma      un   attīstības  programmas izstrāde

Identifikācijas numurs

Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081

Programma

Eiropas Sociālā fonda programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Īstenošanas vieta

Zilupes novads

Īstenošanas laiks

22.12.2010- 31.05.2013

Mērķis

Sagatavot ilgtermiņa plānošanas dokumentu s– Zilupes novada teritorijas plānojumu un Zilupes novada attīstības programmu, nodrošinot kvalitatīvu novada teritorijas attīstības plānošanas procesu

Galvenās aktivitātes

 

  1. Zilupes novada Attīstības programma s 2012- 2018.gadam izstrāde
  2. Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrāde

 

Rezultatīvie rādītāji

 

  1. Izstrādāts Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam;
  2. Izstrādāta Zilupes novada Attīstības programma 2012- 2018.gadam
  3. Publicitātes pasākumi.

 

Projekta budžets

 LVL  44360,00

ESF finansējums

LVL  44360,00

 
 
 

 

Preses relīze par projektu

 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības

programmas izstrāde”

 

Zilupes novada pašvaldība īstenojusi projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde”. Projekta ietvaros tika sagatavoti pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumenti – Zilupes novada teritorijas plānojums un attīstības programma, nodrošinot kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu. Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izmaksas 100% apmērā tika segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma. Projekta budžets LVL 44360.00.

Projekta īstenošanas laiks no 22.12.2010- 31.05.2013.