Anketēšanas apkopojums

 

Anketēšanas apkopojums par projekta

Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081/051

Zilupes novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros.

 

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par Zilupes novada nākotni, attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, 2011.gada jūlijā un augustā pašvaldība veica iedzīvotāju anketēšanu.

Kopā aptaujā piedalījās 44 novada iedzīvotāji, lielākā daļa- 40% respondentu vecumā no 46-60 gadiem, 32% vecumā no 26-45 gadiem. 80% aptaujāto ir sievietes un 20%- vīrieši, 20% ar augstāko izglītību un 43% ar vidējo speciālo izglītību.

Visaktīvāk anketēšanā piedalījās Pasienes pagasta iedzīvotāji- 54%, Zilupes pilsētas iedzīvotāji- 27%, Lauderu pagastā 14% un Zaļesjes pagastā- 3%.

Informāciju par savu novadu 10% respondentu iegūst laikrakstā „Zilupes novada vēstis”, 23% domē uz vietas, 64% laikrakstā „Ludzas zeme”’, bet daudziem informācijas avots ir sludinājumi un satiktie kaimiņi pagalmā.

Trešā daļa no aptaujātajiem bija pašvaldības darbinieki, 18 bezdarbnieki, 4 pensionāri, no uzņēmējiem atsaucība bija ļoti niecīga. 73% no aptaujātajiem tuvāko piecu gadu laikā neplāno mainīt savu dzīves vietu, par aizbraukšanu no novada domā jaunieši, t.i., 27% no aptaujātajiem.

Spriežot pēc atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem, puse iedzīvotāju ir maz informēti par pašvaldības darbu kopumā, jāatzīmē, ka 25% aptaujāto labprāt uzzinātu kaut ko vairāk par uzņēmējdarbību, par ES līdzekļu piesaisti un pašvaldības uzņēmumu darbu. Liela interese ir par sociālajiem pakalpojumiem un par aktīvās atpūtas iespējām.

Iedzīvotāji visvairāk ir uztraukušies par ielu, laukumu un ceļu stāvokli- 39% aptaujāto uzskata, ka tur regulāri jāiegulda līdzekļi, lai varētu uzturēt ciešamā kārtībā. Vecāki cilvēki piezīmējuši, ka nav pietiekami daudz soliņu, atkritumu urnu un velosipēdu novietņu.

Vērtējot pakalpojumu pieejamību, lielākā daļa atzīst, ka tie ir pieejami, norādot, ka vislabāk novadā nodrošināti ir primārie veselības aprūpes un sociālās palīdzības un sociālie pakalpojumi. Puse aptaujāto ir apmierināta ar pirmsskolas iestāžu un mācību iestāžu darbu. Gandrīz visus Lauderu un Pasienes pagasta iedzīvotājus neapmierina sabiedriskā transporta pieejamība, toties visapmierinātākie šajā ziņā ir Zilupes iedzīvotāji.

Trešajai daļai no aptaujāto patīk rīkotie kultūras un sporta pasākumi, otra daļa norāda, ka to ir ļoti nepietiekoši, daļa norāda, ka šādi pasākumi viņus neinteresē. Vidēji 18% bija grūti izteikt viedokli par uzdoto jautājumu, jo daudziem lauku cilvēkiem nav ko teikt par centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju, jo šie pakalpojumi nav pieejami.

Kā lielāko trūkumu savā pagastā 23% aptaujāto norāda slikto ceļu stāvokli, tam var piekrist, jo sniegotā ziema lika sevi manīt un pašvaldība bieži vien fiziski nespēja nodrošināt visu ceļu tīrīšanu, prioritāte bija skolēnu autobusu maršruti, norāda, ka pašvaldības ceļus bojā smagā lauksaimniecības un meža tehnika. Vēl iedzīvotāji uztraucas par drošību un kārtību, it sevišķi Zilupes pilsētā un par to, ka nav visos ciematos apgaismojuma.

Pati lielākā sāpe ir darba vietu trūkums, uz ko norādīja 82% aptaujāto. No tā izriet arī zemais iedzīvotāju labklājības līmenis, par kura celšanu norādīja 83% aptaujāto. Iedzīvotājus uztrauc cilvēku, it sevišķi jauniešu , aizplūšana no novada. Ceļu un komunikāciju sakārtošana ir norādīta katrā anketā. Pasienes un Lauderu ciema iedzīvotāji grib uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, Zaļesjes pagasta iedzīvotāji uztraucas par infrastruktūras novecošanos. Lauku iedzīvotāji uztraucas par latvāņu izplatību sakarā ar to, ka lauki netiek intensīvi apstrādāti un ceļmalas nepļautas. Daudzi iebilst pret vērtīgu lauksaimniecības zemju straujo apmežošanu.

48% iedzīvotāju domā, ka uzņēmējdarbības attīstība varētu sekmēt novada izaugsmi. Tā varētu būt virzīta uz lauksaimniecības attīstību( 29%), un tās saražotās produkcijas pārstrādi(29%). Vēl pie darāmajiem darbiem ir minēta mežizstrāde un kokapstrāde, būvniecība. To varētu veicināt semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu, veicināšanu un ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti.

Vēl pie darāmajiem darbiem paredzēti pludmales labiekārtošana un volejbola laukumu ierīkošana, kultūras centra izbūve bērniem, Zaļesjes un Pasienes veco muižu renovācija un muzeja ierīkošana, komunālās saimniecības tehnikas parka pilnveidošana, lai varētu iedzīvotājiem sniegt pakalpojumus.

No aptaujas anketām var secināt, ka vientuļiem cilvēkiem un pensionāriem trūkst uzmanības un komunikācijas ar novada iestāžu darbiniekiem.

Zilupes novadā rit darbs arī pie Teritorijas plānojuma izstrādes. Ir saņemti nosacījumi no iestādēm un organizācijām. Pašreiz līdz septembra beigām gaidām iedzīvotāju iesniegumus ar ieteikumiem un vēlmēm par papildus zemes izmantošanas mērķiem. Ņemot vērā to, ka Teritorijas plānojums tiks izstrādāts ilgam laika posmam- no 2013. Līdz 2025.gadam, ir svarīgi, lai zemes īpašnieki izdomātu, ko viņi gribēs darīt uz sava īpašuma šajā laika posmā, jo Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde ir dārgs un laikietilpīgs process. Iesniegumus var uzrakstīt un atstāt pie pārvalžu vadītājiem vai novada domē pie sekretāres.