PĀRSKATS PAR ZILUPES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2013.-2030.GADAM IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU