Nolikumi

 

Nolikums     "Par atklātu konkursu uz Zilupes vidusskolas direktora amatu"

Nolikums     "Zilupes novada attīstību veicinoša balvu fonda nolikums"

Nolikums     "Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs"

Nolikums     "Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai Zilupes novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)"

Nolikums     "Par Zilupes novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām) "

Nolikums     "Darba kārtības noteikumi"

Nolikums     "Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums"

"Darba samaksas un sociālo garantiju Nolikums ar grozījumiem"

Nolikums     "DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMS"

Nolikums     "Administratīvās komisijas nolikums"

Nolikums     "PASTĀVĪGĀS IEPIRKUMU KOMISIJAS NOLIKUMS"

Nolikums     "ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS"

Nolikums     "PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS"

Nolikums     "Zemes un privatizācijas komisijas nolikums"