2010.gads

 

Saistošie noteikumi Nr.1     "Par 2010.gada budžetu"

Saistošie noteikumi Nr.2     "Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu iesniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām"

Saistošie noteikumi Nr.4     "Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.1 "Par 2010.gada budžetu""

Saistošie noteikumi Nr.5     "Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu"

Saistošie noteikumi Nr.6     "Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1"Par 2010.gada budžetu""

Saistošie noteikumi Nr.7     "Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību"

Saistošie noteikumi Nr.8     "Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi "

Saistošie noteikumi Nr.9     "Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā"

"Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā" paskaidrojuma raksts

 

Saistošie noteikumi Nr.12   "Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.13 "Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās"
Saistošie noteikumi Nr.14     "Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu" 

Nolikums     "Zilupes novada attīstību veicinoša balvu fonda nolikums"

Nolikums     "Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Zilupes novada pašvaldības budžeta iestādēs"

Nolikums     "Par kompensāciju mācību izdevumu segšanai Zilupes novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)"