Paziņojums par Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu

 

Zilupes novada dome 2018.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1; 5 § „Par Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadm izstrādes uzsākšanu”, ir apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas tiek izstrādāts 7 gadu laika periodam.

Programmas izstrādes uzdevumi:

1.   Definēt novada vidējā termiņa stratēģiskos mērķus un rīcību kopumu, finanšu resursu, atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

2.     Izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un blakus esošo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

3.     Apzināt, izvērtēt un ņemt vērā jau izstrādātos Zilupes novada plānošanas dokumentus, uzsāktos un plānotos infrastruktūras investīciju projektus;

4.    Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē.

Dokumenta izstrādi veiks Zilupes novada pašvaldības darbinieki, kā arī apstiprinātā Darba grupu un pieaicinātie konsultanti.

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018.gada novembrim.

Ar esošo Attīstības programmu var iepazīties Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstības programma 2012.-2018.gadam.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

1.          Piedaloties pašvaldības organizētajā aptaujā: no 2018.gada marts – maijs (aptaujas pieejamas novada mājas lapā un novada bibliotēkās);

2.         Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks 2018.gada septembris - oktobris);

3.         Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 2018.gada oktobris).

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei – aizpildot anketu un līdz 15.05.2018. sūtot uz e-pastu [email protected] vai iesniedzot bibliotēkās.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens.


Aicinām ikvienu iesaistīties Zilupes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē!

 

Aptaujas anketa