Paziņojums par jaunizveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas noteikumu 9.punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija un  attīstības programma.

Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām, tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Ludzas novada attīstības programmas sagatavošanas. Zilupes novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumu par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes vadības un darba grupas apstiprināšanu.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošinās vadības un darba grupas, kurās tika iekļauti apvienojamo pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām.

Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas izstrādei tika noteikta Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena.

 

Lēmums             

 

Informāciju sagatavoja:

Ludzas novada pašvaldības

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena