Rakšanas atļaujas saņemšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Rakšanas atļaujas saņemšana. 

Pakalpojuma īss apraksts:

Rakšanas atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus noteiktā vietā un laikā pēc saskaņota darbu veikšanas projekta vai tehniskā projekta.

Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm, ja tie notiek ielu sarkano līniju robežās. Atļauju rakšanas darbiem pilsētā ielu sarkano līniju robežās jāsaskaņo ar Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku vai pašvaldības zemes lietu speciālistu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

·         Iesniegt rakstisko pieteikumu

Kādi dokumenti nepieciešami?

Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai jāiesniedz Zilupes novada pašvaldībai šādi dokumenti:

·         pieteikums

·         līgums ar izpildītāju vai pilnvara par darbu veikšanu

·         darba zīmējums, projekts vai tehniskā shēma, uz kuras ir attēlotas īpašuma robežas un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām komunikāciju dienestiem, īpašniekiem un Būvvaldes atbildīgo speciālistu;

·         ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu

·         pēc pieprasījuma - kalendārais plāns un transporta kustības shēma.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         LR likums „Par pašvaldībām”;

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas. 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? 

·         Klātienē, Zilupes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes nov.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā. 

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Pašvaldības zemes lietu speciālists, tālr.: 65707317, e-pasta adrese: [email protected].

PIELIKUMS

Pieteikums