Pašvaldības piederošo zemes gabalu iznomāšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Pašvaldības piederošo zemesgabalu iznomāšana. 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pamatojoties uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem ar Zilupes novada pašvaldības domes sēdes lēmumiem tiek iznomāti pašvaldībai piederoši zemesgabali.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Iesniegt rakstisku iesniegumu:

·         Fiziskai personai iesniegums, kurā noradīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laika plānotā darbība.

·         Juridiskai personai iesniegums, kurā noradīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas laika plānotā darbība.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Ja iznomā apbūvētu zemesgabalu – dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         16.06.2005. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums

·         30.10.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.

·         08.06.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar normatīviem aktiem.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

·         Klātienē – Zilupes novada pašvaldība, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā

·         Pa e-pastu: [email protected].

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu? 

Zilupes novada pašvaldības zemes lietu speciāliste tālr. 65707317; [email protected], [email protected]

PIELIKUMS

Fiziskas personas iesniegums

Juridiskas personas iesniegums