Pašvaldības piederošo telpu iznomāšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Pašvaldības piederošo nedzīvojamo telpu iznomāšana. 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pamatojoties uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem ar Zilupes novada pašvaldības domes sēdes lēmumiem tiek iznomāti pašvaldībai piederošas nedzīvojamas telpas.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Iesniegt rakstisko iesniegumu:

·         fiziskai personai iesniegums, kurā noradīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, telpu adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un telpu nomāšanas laika plānotā darbība.

·         juridiskai personai iesniegums, kurā noradīts firmas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, kontakttālrunis, nomājamā telpu adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un telpu nomāšanas laika plānotā darbība.

Kādi dokumenti nepieciešami?

·         Juridiskai personai – pilnvara juridiskās personas par personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         Zilupes novada pašvaldības 29.09.2016. noteikumi Nr.4 “Par Zilupes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar normatīviem aktiem.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? 

·         Klātienē – Zilupes novada pašvaldībā Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā;

·         Pa e-pastu: [email protected].

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Zilupes novada pašvaldība, tālr. 65707311; [email protected]

PIELIKUMS

Iesniegums