Koku ciršanas atļaujas izsniegšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Koku ciršanas atļaujas izsniegšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Zilupes novada teritorijā koku ciršanu jāsaskaņo ar Zilupes novada pašvaldību. Pamatojoties uz fiziskas vai juridiskas personas iesnieguma pamata, tiek apsekots koks un pieņemts lēmums par koka ciršanu vai saglabāšanu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Fiziska vai juridiska persona iesniedz motivētu iesniegumu Zilupes novada pašvaldības domē.

Nepieciešamības gadījumā iesniegumam pievieno zemes robežu plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu un, ja koks aug uz īpašnieka zemes, īpašuma tiesību apliecinošu dokumenta kopiju. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.

Jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas plānošanas gadījumā iesniegumam pievieno zemesgabala plāna kopiju un atļauju projektēšanai.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Iesniegums un nepieciešamības gadījumā zemesgabala plāna kopija vai shēma ar koka atrašanās vietu, īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saraksts ar parakstiem par koka ciršanu/saglabāšanu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pieteikuma veidlapa pielikumā vai klātienē Zilupes novada pašvaldības domē.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         2012.gada 2. maija MK noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”;

·         2013.gada 22.marta Zilupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.3  „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”;

·         2013.gada 24.maija saistošie noteikumi Nr.6 “ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.3  „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

·         Skatīt :

·         2012.gada 2. maija MK noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”;

·         2013.gada 22.marta Zilupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.3  „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”;

·         2013.gada 24.maija saistošie noteikumi Nr.6 “ Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.3  „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? 

·         Klātienē – Zilupes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes nov.

·         Pa e-pastu: [email protected].

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Zilupes novada pašvaldības domes sekretāre, tālr. 65707311

PIELIKUMS

Pieteikums