Izziņu sniegšana par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu

 

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņu sniegšana par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.

Pakalpojuma īss apraksts:

Nekustamā īpašuma (būves, zemesgabala vai tā daļas) reģistrācija Zemesgrāmatā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Izziņas sagatavošana pilsoņiem, nepilsoņiem vai juridiskai personai pēc fiziskas, juridiskas personas vai to pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma izskatīšanas.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

·         Iesniegums (pielikumā)

·         Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (Zemesgrāmata, darījuma līguma kopija (pirkuma, dāvinājuma līguma kopija u.c.))

·         Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām” 78.pants

·         20.11.1991. Latvijas Republikas likums „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, grozījumi 31.03.1994, 22.pants

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Izmantojot pastu vai klātienē Zilupes novada pašvaldībā Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

5 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Tālrunis uzziņām 65707311, e-pasts: [email protected]

PIELIKUMS

Iesniegums