Izziņu sniegšana nepilsoņiem zemesgabala reģistrācijai zemesgrāmatā

 

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņu sniegšana nepilsoņiem zemesgabala reģistrācijai Zemesgrāmatā. 

Pakalpojuma īss apraksts:

Nekustamā īpašuma (zemesgabala vai tā daļas) reģistrācija Zemesgrāmatā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Izziņas sagatavošana nepilsoņiem vai juridiskai personai pēc fiziskas, juridiskas personas vai to pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma izskatīšanas.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

·         Iesniegums (pielikumā)

·         Īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti (Zemesgrāmata, darījuma līguma kopija (pirkuma, dāvinājuma līguma kopija u.c.))

·         Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

EUR 1,42. 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? 

Izmantojot pastu vai klātienē Zilupes novada pašvaldībā Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā. 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

20 darba dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Tālrunis uzziņām 65707311, e-pasts: [email protected].

 

PIELIKUMS

Iesniegums