Izrakstu izsniegšana no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti

 

Pakalpojuma nosaukums:

Izrakstu izsniegšana no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti.

Pakalpojuma īss apraksts:

Domes sekretārs pēc pieprasījumiem izsniedz atkārtotus domes sēžu protokolu izrakstus, kas nepieciešami tiesību pierādīšanai un darījumos. Personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par sevi un mirušajiem radiniekiem vai laulāto. Citai privātpersonai vai publiskai personai ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par personas datu subjektu, ja no tā saņemta rakstveida atļauja, kā arī likumā noteiktajos gadījumos. Persona, kura pieprasa informāciju, uzrāda datu subjekta rakstveida atļauju un ir atbildīga par tās patiesumu un saņemtās informācijas izmantošanu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

·         Iesniegt iesniegumu.

·         Uzrādīt nepieciešamos dokumentus (personas identifikācijas dokumentu, radniecību vai laulību apliecinošus dokumentus, datu subjekta rakstveida atļauju u.c.).

·         Samaksāt pašvaldības nodevu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

·         Personas identifikācijas dokuments.

·         Personas iesniegums.

·         Radniecību vai laulību apliecinošs dokuments.

·         Politiski represētās personas vai maznodrošinātās personas statusa apliecinošs dokuments (ja tāds statuss piešķirts).

·         Datu subjekta rakstveida atļauja.

·         Kvīts par pašvaldības nodevas samaksu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa par izrakstu izsniegšanu no domes sēžu protokoliem, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti, pielikumā.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pašvaldības nodeva  saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2010 “Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām”” (pielikumā).

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Klātienē – Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā (pie sekretāres).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Domes sekretāre, tālr.65707311, e-pasts: [email protected].

PIELIKUMS

Iesniegums

Grozījumi saistošajos noteikumos