Fizisko un jurudusko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu noformēšana un saņemšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Fizisko un juridisko personu iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu noformēšana un saņemšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Zilupes novada pašvaldībā var iesniegt domei adresēto iesniegumu. Ja nav zināma konkrēta struktūrvienība, kuras kompetencē ir jautājuma būtība, vai arī kādam no sniegtajiem pakalpojumiem nav speciālas veidlapas, jāaizpilda adresēto Zilupes novada pašvaldībai iesniegums brīvā formā. Iesniegumu var aizpildīt kā uz vietas Zilupes novada pašvaldībā, kā arī iesniegt jau aizpildīto veidlapu. 

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

·         Jāaizpilda iesniegums. Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, aizpildītā iesniegumā noteikt jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts.

·         Pievienot nepieciešamos dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus (pievienojamo dokumentu klāsts atkarīgs no jautājuma būtības).

·         Iesniegt iesniegumu Zilupes novada pašvaldībā.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         28.09.2010. MK noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”,

·         27.09.2007. LR  likums „Iesniegumu likums”,

·         06.05.2010. LR likums „Dokumentu juridiskā spēka likums”, Rēzeknes pilsētas domes

o    25.10.2001. Administratīvā procesa likums

o    31.10.2002. Elektronisko dokumentu likums

o    28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.473 Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām

o    Zilupes novada pašvaldības 21.12.2017. noteikumi Nr.3 Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

·         Klātienē, Zilupes novada pašvaldībā Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā

·         pa pastu Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV 5751.

·         Elektroniski [email protected]

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Zilupes novada pašvaldība atrodas Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, tālrunis  65707311.

PIELIKUMS

Iesniegums