Dzīvesvietas deklarēšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Dzīvesvietas deklarēšana.

Pakalpojuma īss apraksts:

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.

Ja personas dzīvesvieta ir ārvalstī, persona par to paziņo PMLP Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā.

Zilupes novada pašvaldības domē, Pasienes pagasta pārvaldē un Lauderu pagasta pārvaldē reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu Zilupes novada administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu un izsniedz dokumentu – izziņu par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Personām, personu pilnvarniekiem un likumiskajiem pārstāvjiem, kuri vēlas deklarēt dzīvesvietu Zilupes novada administratīvajā teritorijā, jāierodas Zilupes novada pašvaldības domē vai pagastu pārvaldēs.

Kādi dokumenti nepieciešami?

·           Personas pase ar derīgu termiņu vai ID karte, ārvalstniekiem - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta uzturēšanās atļauja;

·           pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);

·           deklarējot nepilngadīgas vai rīcībnespējīgas personas dzīvesvietu, iestādes darbiniekam tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā;

·           dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai dokuments, kas atbrīvo no valsts nodevas samaksas;

·           jāiesniedz dzīvesvietas deklarācija.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

·         Pielikumā,

·         Zilupes novada pašvaldībā, Pasienes pagasta pārvaldē, Lauderu pagasta pārvaldē,

·         http://www.pmlp.gov.lv (sadaļā - pakalpojumi)

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         20.06.2002. likums „Dzīvesvietas deklarēšanas likums”,

·         27.08.1998. likums „Iedzīvotāju reģistra likums”,

·         23.03.2000. likums „Fizisko personu datu aizsardzības likums”,

·         18.03.2003. MK noteikumi Nr.121 „Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība”,

·         20.10.2009. MK noteikumi Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”,

·         30.06.2009. MK noteikumi Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”,

·         29.08.2017. MK noteikumi Nr.505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojumu samaksa ir saskaņā ar 29.08.2017. MK noteikumiem Nr.505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.

Nodevas saņēmējs: Zilupes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017383.

Valsts nodevu nemaksā personas saskaņā ar 29.08.2017. MK noteikumu Nr.505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 3. un 4. punktu.

Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv pakalpojums ir bezmaksas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

·         klātienē - Zilupes novada pašvaldībā, Pasienes pagasta pārvaldē, Lauderu pagasta pārvaldē;

·         elektroniskais pakalpojums - www.latvija.lv izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana", persona var elektroniski deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu Latvijā. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai drošu elektronisko parakstu. Par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva;

·         Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē - tikai ārzemniekiem, bezvalstniekiem, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt tūlīt, tad 7 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Zilupes novada pašvaldībā – tel.65707311, e-pasts: [email protected], Pasienes pagasta pārvaldē – tel.65729925, e-pasts: [email protected], Lauderu pagasta pārvaldē - 65729677, e-pasts: [email protected].

PIELIKUMS

Veidlapa

Iesniegums