Adreses piešķiršana, maiņa vai anulēšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Adreses piešķiršana, maiņa vai anulēšana. 

Pakalpojuma īss apraksts:

Nekustamā īpašuma (būves, zemesgabala vai tā daļas) reģistrācijai Zemesgrāmatā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Adrese tiek piešķirta, mainīta vai anulēta pēc fiziskas, juridiskas personas vai to pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma izskatīšanas.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

·         Iesniegums (veidlapa)

·         Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (Zemesgrāmatas kopija)

·         Zemes robežu plāns (kopija)

·         Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         03.11.2009. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Bezmaksas. 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? 

·         Klātienē Zilupes novada pašvaldībā  Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā.

·         Pa pastu: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751.

·         e-pasts: [email protected].

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?  

Tālrunis uzziņām 65707317, e-pasts: [email protected], [email protected].

PIELIKUMS

Iesniegums