Izsoles

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienība „Arturiņš”, c. Šuškova, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, ar kad.apz. 6884 007 0269, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 0.93 ha platībā. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) EUR 2 134,17 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro 17 centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 213,42 (divi simti trīspadsmit eiro 42 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2021. gada 28.aprīlis pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 27.aprīlim plkst.: 16:00. (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

 
 
 

 

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Zilupes novada pašvaldības atsavināšanas komisija.

Nomas tiesību izsoles veids

Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekts

Zemesgabala Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, kadastra Nr. 6896 005 0081, ar kopējo platību – 2.3   ha, izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).

Nomas objektu raksturojoša informācija un citi iznomāšanas nosacījumi

Zemes gabals ir piemērots lauksaimniecības darbības veikšanai.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

6 (seši) gadi.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis

Saskaņā ar Zilupes novada domes 28.03.2019. protokola Nr. 4, 6.§ „Par neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgus nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

140.30 (viens simts četrdesmit euro un  30 centi) gadā (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Izsoles solis 14.00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi).

Zemes nomas maksa

Papildus objekta nomas maksai, maksājams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nekustamā īpašuma nodoklis.

Izsoles norises vieta un laiks

2021.gada 16.februārī plkst.10:00, Zilupes novada pašvaldības domē.

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Pēc informācijas publicēšanas dienas Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, saskaņojot to pa tālruni 65707311.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Zilupes novada pašvaldības domē, no sludinājuma publicēšanas dienas Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, līdz 15.02.2021. plkst.16.00.