Izsoles rezultāti

 

Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 30.04.2019. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 16.§), kā arī uz Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 17.05.2019. nomas tiesību izsoles protokola Nr.1 rezultātiem, SIA “O.I. Grupa”, reģistrācijas Nr.42403042669, juridiskā adrese “Cīruļkalni”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Zilupes novads, LV-5709, tika iznomāts zemes gabals ar kadastra Nr. 68640020212, ar kopējo plātību - 8,3 ha, kas atrodas Lauderu pagastā, Zilupes novadā. Zemes gabala nomas līguma termiņš – 6 gadi. Zemes gabala izmantošanas mērķis - lauksaimniecība. Zemes nomas maksa sastāda 1071.60 EUR gadā.