Informatīvs ziņojums par Zilupes novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam

 

Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Zilupes novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu „Par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.2,2.§).
 
            Attīstības programmu izstrādāja SIA ”Sustainable Advances Solutions” un pašvaldības speciālisti, konsultējoties ar valsts institūciju un iestāžu darbiniekiem.
 
            Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti visā Zilupes novada teritorijā. Attīstības programmas sagatavošanas gaitā tika apzinātas novada priekšrocības, trūkumi un aktuālās vajadzības. Tika noteikti novada attīstībai perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni un sagatavots investīciju plāns – īstenojamo projektu saraksts. Attīstības programma tika izmantota pašvaldības budžeta plānošanai, valsts atbalsta un privāto investīciju piesaistei.
 
            Attīstības programmā nav paredzētas tādas darbības, kas būtiski pasliktinās vides kvalitāti Zilupes novada teritorijā. Attīstības programmā definētie stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, paredz vides un enerģētikas infrastruktūru attīstību un sakārtošanu, kas uzlabos vides kvalitāti, piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija vai modernizācija samazinās slodzi uz virszemes ūdeņiem. Attīstības programmas Investīciju plānā paredzētas daudzas aktivitātes, kā rezultātā uzlabosies inženiertehniskās infrastruktūras stāvoklis, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.
 
            Zilupes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana notika no 2011.gada 10.oktobra līdz 2011.gada 11.novembrim. Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošināta Attīstības programmas un pieejamība novada administratīvajās telpās un elektroniski pašvaldības interneta mājas lapā www.zilupe.lv. Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizēta Zilupes pilsētā, novada domes ēkā 2011.gada 04.novembrī plkst.13.00.
 
            Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika maz apmeklēta, bet no esošajiem dalībniekiem tika saņemti konstruktīvi ierosinājumi, kas, galvenokārt, attiecās uz investīciju plāna papildināšanu ar nepieciešamajiem pašvaldības sociālās un tehniskās infrastruktūras sakārtošanu. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemti divi iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par izstrādātās Attīstības programmas 1.redakciju.
 
            Pēc lēmuma pieņemšanas par Attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, dokumenti tika iesniegti Latgales plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai. Atzinums ir pozitīvs, izteiktie priekšlikumi un ieteikumi tika ņemti vērā izstrādājot Attīstības programmas gala redakciju.
 
            Ja Attīstības programmas Investīciju plānā iekļautie projekti netiktu īstenoti, netiktu sekmēta investīciju piesaiste, ja sociālajā, kultūras un izglītības jomā nebūtu noteiktas prioritātes un nebūtu definētu uzdevumu mērķu sasniegšanai, tad tiktu kavēta ekonomiskā un infrastruktūras attīstība.       Attīstības programmas neesamība sekmētu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju degradāciju. Tūrisma infrastruktūras izveides trūkums veicinātu ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos, kas ir novēršams ieviešot organizētu tūrismu un labiekārtojot vidi.
 
            Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Zilupes novada pašvaldības. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot, vai attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit kā plānots. Attīstības programmas īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama. Sākot ar attīstības programmas spēkā stāšanās gadu, pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, pašvaldība sagatavos ikgadējo uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu.
 
            Zilupes novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam ir apstiprināta ar Zilupes novada pašvaldības domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2&) „Par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apstiprināšanu".
 
 
 
 
 
Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                O.Agafonovs