Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns