Raksts par projektu

 

Zilupes vidusskolā tika pabeigts

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda

projekts 3.1.3.1.„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Zilupes vidusskolā” identifikācijas Nr.2009/0074/3DP/3.1.3.1.0/08IPIA/VIAA/.

Ko domā par šo projektu projekta labumu saņēmēji?

 

Kristīne Belka, 12.c klases skolniece

Kā zināms, tādi priekšmeti kā matemātika, fizika, ķīmija un bioloģija ir vieni  no grūtākajiem mācību priekšmetiem skolā, bet mūsu skolā parādījās iespēja  tos interesantāk apgūt.
            Bioloģijas kabinets ir aprīkots ar interaktīvo tāfeli, digitālo mikroskopu. Interaktīvā tāfele dod iespēju vizualizēt procesus, demonstrēt prezentācijas, dažādus attēlus, objektus, video u.c. Gribu atzīmēt, ka interaktīvas tāfeles tagad ir arī fizikas un matemātikas kabinetos, kā arī ir pieejams internets un speciālie interaktīvie diski ar mācību programmu katrā priekšmetā. Piegādātas ierīces pētnieciskajiem darbiem un nodrošināti rīki eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, kā arī tagad ir pieejami DNS modeļi, asinsspiediena mērītāji, mikroskopi, mikropreparāti, spirometri, fotoaparāts un mulaža „Cilvēka torss”. Katrs skolēns tagad var ar to strādāt. Pateicoties tam, skolēniem tagad ir ļoti interesantas praktiskas stundas. Mācības atvieglo arī datu kamera.
            Ķīmijas kabinetā tagad ir atsevišķa telpa, kur ir ierīkota laboratorija un skolēniem ir iespēja veikt dažādus eksperimentus un pētījumus, šī telpa ir speciāli aprīkota un ir piegādāti nepieciešamie ķīmiskie preparāti.
            Fizikas stundās tagad var strādāt ar jauniem rīkiem, kā arī paplašināt savas zināšanas ar praktiskiem darbiem.
            Dažus gadus atpakaļ neviens pat nevarēja iedomāties, cik modernas varētu būt mūsu klases. Tagad skolēniem ir vairāk iespēju zināšanu paplašināšanā, kā arī skolēns var arī pats parādīt sevi, prezentējot savu materiālu. Stundas ir daudz interesantākas, jo praktisks darbs, bez šaubām, piesaista skolēnus, attīsta viņus, kā arī māca strādāt kolektīvā. Vēl viens no svarīgākajiem faktoriem ir tas, ka skolēniem uzlabojās sekmes. Skolotāju darbs arī ir atvieglots, jo tagad ir pieejami visi resursi pilnvērtīgai mācību apguvei. Visu skolēnu un skolotāju vārdā gribu pateikt paldies Eiropas Reģionālās Attīstības Fondam un Zilupes novada pašvaldībai   par tik lielu ieguldījumu un ceru, ka nākotnē būs iespēja modernizēt arī citu mācību priekšmetu kabinetus.

 

Karīna Adamoviča, Oskars Jansons, Konstantīns Ivanovs, 11.c klase

Mūsuprāt, fizikas un matemātikas kabinetos palika labāk. Pēc remonta šajos kabinetos gribas mācīties. Ar  interaktīvas tāfeles palīdzību mēs daudzveidīgāk apgūstam  mācību vielu. Ir iespēja izmantot internetu, kurš palīdz mācībā. Ar jaunu aparatūru ir ērtāk strādāt, saprast, kas notiek eksperimenta laikā. Stundas laikā  drošāk strādāt ar  moderno un kvalitatīvo aprīkojumu.

Albīne Zalkina, Santa Kuzmika, Deniss Bļudniks, 11.c klase

Agrāk mēs domājam, ka tas var notikt tikai pasakā, bet mums tas notika īstenībā! Mūsu skolā notika „revolūcija”, ko sauc par projektu. Tika izremontēti dabaszinātņu kabineti un iepirktas jaunas un mūsdienīgas ierīces, kuras mums  palīdz labāk un ātrāk apgūt jaunu tēmu dažādos  mācību priekšmetos. Piemēram, dokumentu kamera palīdz apskatīt noteiktu informāciju no grāmatas, kuras vienīgais eksemplārs ir tikai bibliotēkā vai skolotājai. Interaktīvā tāfele attīsta prezentāciju prasmes. Bioloģijas stundās ir iespēja apskatīt šūnas, baktērijas, jo jaunas mikroskopa iespējas to atļauj sasniegt.

Nobeigumā vēlētos izteikt domu, ka klašu remonts rada labu un mierīgu atmosfēru, palīdz koncentrēties uz mācību materiālu, tas arī ietekmē mūsu atzīmju kvalitāti.

Artis Golubevs, Deniss Diks, Aigars Ilzenecs, 11.c klase

Mums labāk patīk jaunais aprīkojums  nekā vecais. Ar jauno aprīkojumu vieglāk strādāt stundās. Ieejot izremontētās klasēs, mēs jūtamies komfortabli, tas arī  palīdz saprast stundas tēmu. Ar interaktīvās tāfeles palīdzību mēs varam  parādīt mācību materiālu citiem un radošāk izpaust šīs tāfeles palīdzību. Pārējie skolēni to visu var redzēt. Vecais aprīkojums ir pārāk nolietots, lai ar to varētu strādāt, bet jaunais ir vieglāk saprotams un ērtāks. 

Karīna Jakušenoka, Santa Lipinska, Adnrey Kiģitovich, 11.c klase

Pateicoties remontam stundas kļuva daudz interesantākas. Klasē uzlabojās gaisotne. Izmantojot jaunās iekārtas mēs sākām darboties kopā, mūsuprāt, tas skolā ir ļoti svarīgi.

  Strādājot  ar tāfeli katrs var redzēt darba uzdevumus, ko papildus dod skolotāja, lietderīgi izmantojot stundas  laiku. Daži eksperimenti tiek parādīti ar dokumentu kameru, kas var uzlabot darba  kvalitāti.

Ir prieks strādāt modernajās telpās:  ir ērti galdi, klasē ir vairāk vietas un valda mājas gaisotne.

Lai veiktu laboratorijas darbus tiek izmantotas  jaunas iekārtas, tas  ļauj ātrāk paveikt darbu. Fizikas kabinetā ir iekārtas, ar kurām ir daudz interesantāk un ērtāk strādāt. Bioloģijas kabinetā ir spēles, kuras ļauj vieglāk saprast mācību vielu.

Mūsuprāt, tā ir laba iespēja, kā var ieinteresēt skolēnus un stimulēt, lai motivētu  mācīties.

Previous Next
 
 
 

 

                            29.12.2010

VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA, kas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu, Ministru kabineta 2007. gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu", Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr.278 ,,Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums" un Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649 «Noteikumi par darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti «Izglītības iestāžu informatizācija"" ir parakstījuši VIENOŠANĀS PAR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Nr.2010/0039/3DP/3.2.2,1.2/09/IPIA/VIAA/594 ar Zilupes novada pašvaldību projekts „Zilupes vidusskolas informatizācija” 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/038, „Pasienes pamatskolas informatizācija” 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/104 pagaidām ir piebremzēts, jo UIB ir apsūdzēts datortehnikas iepirkums. Lokālā tīkla iestādīšanas plāns skolās ir izstrādāts, tagad ir jāsagaida datortehnika.

 
 
 

 

                                 09.09.2010

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekta 3.1.3.1.„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Zilupes vidusskolā” identifikācijas Nr.2009/0074/3DP/3.1.3.1.0/08IPIA/VIAA/088 ietvaros notiek kabinetu materiāli tehniskās bāzes papildināšana.

Ir piegādāts viss mācību aprīkojums dabaszinātņu kabinetiem, kas bija pieteikts projekta grozījumos. Tagad visi projekta līdzekļi ir novirzīti uz kabinetu aprīkojuma iegādi. Iepirkumu speciāliste kopā ar skolotājiem veic mācību aprīkojuma pasūtījumu centralizētā iepirkuma ietvaros, kas ir paredzēts projektā.