Interešu izglītība

 

Interešu izglītība

 

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības, kā arī saturīga brīvā laika ārpus formālās izglītības pavadīšanas iespēja, kuras laikā katrs pilnveido savas intereses - mācās dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarbojas ar sportu, vides pētniecību vai ko citu. Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

 

Interešu izglītības mērķis:

• attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;

• nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;

• nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

• sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;

• veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;

• nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;

• iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

 

Interešu izglītības programmas īsteno - pašvaldību dibinātas interešu izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, privātās izglītības iestādes, iesaistot bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 25 gadu vecumam.

Interešu izglītība Latvijā tiek finansēta pēc programmu principa no valsts finansējuma.

Interešu izglītībā tiek piedāvātas dažādas izglītojošas programmas:

   • kultūrizglītības (dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla,teātra māksla u.c. );
   • 
tehniskās jaunrades (tehniskā modelēšana, automodelisms,elektronika, video, foto u.c. );
   • 
vides izglītības (mazpulki, gidi, ekoloģija, floristika, vides pētnieki, zooloģijas, botānikas u.c.);
   • 
jaunatnes darba (skolēnu pašpārvaldes, jaunatnes klubi un interešu grupas, skauti un gaidas u.c.);
   • 
sporta (sporta dejas, šahs un dambrete, orientēšanās, tūrisms, basketbols u.c.);
   • 
citas (žurnālistika, estētikas skola, stila mācība, svešvaloda, literārā jaunrade u.c.).

 

 

Kāpēc iesaistīties? Interešu izglītības iestādes, centri, un pulciņi ir iespēja attīstīt savas spējas, talantu un darīt to, ko nedara visi. Varbūt tieši tā var atrast savu dzīves aicinājumu, nemaz nerunājot par jauniem draugiem, kuriem ir līdzīgas intereses.