Par projekta ,,Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Lauderu ciemā” realizēšanu

 

Biedrība ,,Smaidas” paziņo, ka 2013.gada 13.-15.novembrī Lauderu ciemā tika uzstādīts 4 tornīšu bērnu rotaļu komplekss. Projekts tika realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" 2009.–2013.gadam ietvaros.

Projekta Nr.13-01-LL33-L413201-000002 ,,Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Lauderu ciemā” kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja Ls 6858,39. Kompleksu uzstādīja SIA ,,Fixman”.

 

Prezentācija