Par projekta ,,Aprīkojuma iegāde jauniešu brīvā laika dažādošanai un profesionālajai pilnveidei Zilupes novadā” realizēšanu

 

Biedrība ,,Smaidas” paziņo, ka 2014.gada janvārī Zilupes vidusskolas ēkā tika izveidota galdnieku darbnīca. No 25.marta galdnieku darbnīcā notiek nodarbības bērniem un jauniešiem Valērija Rimša vadībā. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāna Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" 2009.–2013.gadam ietvaros.

Projekta Nr.13-01-LL33-L413202-000001 ,,Aprīkojuma iegāde jauniešu brīvā laika dažādošanai un profesionālajai pilnveidei Zilupes novadā” kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 7000,00 (9960,10 euro). Darbgaldus piegādāja SIA ,,RASA L”.

Prezentācija