Biedrība ,,Smaidas”

 

Biedrības mērķi

  • veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību sabiedrisko nozīmīgu jautājumu risināšanā vides, sociālajā un ekonomiskajā jomā, kā arī vietējā, reģionālajā un nacionālajā politikas veidošanas procesā;
  • veicināt ģimeņu fizisko un garīgo stabilitāti;
  • veicināt sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju sociālās vides uzlabošanai;
  • rosināt sieviešu aktīvu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū;
  • sekmēt sieviešu pašizglītošanos, sniegt atbalstu ģimenēm, organizējot seminārus, lekcijas un cita veida apmācību;
  • veikt bērnu, jauniešu un sieviešu tiesību aizsardzību un ar to saistīto programmu izstrādi;
  • organizēt labdarības, kultūras un izglītojošos pasākumus;
  • attīstīt sadarbību Latvijā un pasaulē ar līdzīgām organizācijām, veikt pieredzes apmaiņu;
  • veicināt un atbalstīt novada teritorijas attīstību;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdarbību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Rekvizīti

Biedrība ,,Smaidas”

Reģ. Nr. 40008144038

Juridiskā adrese: ĒDNĪCA, Lauderi, Lauderu pag., Zilupes nov., LV-5722

Norēķinu konts SEB Bankas Rāznas filiālē LV56 UNLA 0050 0200 2753 0

Biedrības statūti

 Biedrības valdes locekle Larisa Aļbrehte

t.29363028                                                                Foto

 

No biedrības vēstures

       Lauderu ciemā 2005.gadā aktīvākās Lauderu ciema sievietes apvienojās interešu grupā. Tika veiktas dažādas labdarības akcijas, grupas dalībnieces organizēja aktivitātes ciema iedzīvotājiem. Pirmais projekts, kuru realizēja interešu grupa 2005.-2006.gadā, bija ,,Lai neviens nav viens” ar projekta kopējo budžetu Ls 450,00. Projekts tika realizēts pateicoties Ludzas rajona pašvaldību darbinieku apmācību centra nevalstiskās organizācijas ,,Ilgstspējīga attīstība” un MATRA/KAP programmas izveidotajam kopējam fondam. Projekta gaitā tika izveidots pagasta informatīvā izdevuma ,,Lauderu ziņas”, labiekārtota telpa pasākumu norisei Lauderu kultūras centrā, notika atceres vakars, izbraukums uz ,,Jorika” teātra izrādi Rēzeknē u.c. pasākumi.

Foto                                                   Video

       Sākot ar 2007.gadu interešu grupa piedalījās Biedrības ,,Ludzas rajona partnerība” izsludinātajos atklātu projektu iesniegumu konkursos Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" un iesniedza projektu, lai varētu labiekārtot bērnu rotaļu laukumu Lauderu ciema centrā - uzstādīt rotaļu elementus (šūpoles, slidkalniņus, basketbola grozu, volejbola laukumu, smilšu kasti u.c.

            Dažādu iemeslu dēļ šī iecere netika realizēta. Tomēr, cerība vienmēr paliek, un mēs turpināsim piedalīties citos projektu konkursos.

            Interešu grupa kā biedrība ,,Smaidas” tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2009.gada 30.jūlijā.