Aktualitātes

 

                                                  Apstiprinu:                                                                                                        

Zilupes vidusskolas direktore: A.Čekstere                               

  20.03.2020.

 

Zilupes vidusskolas attālinātas mācīšanās organizācijas kārtība

 

1.Vispārīgie nosacījumi

 

1.1. Attālinātās mācīšanās procesa organizācija tiek balstīta uz Zilupes vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksta 2019./2020.mācību gadam.

1.2. Individuālās konsultācijas un fakultatīvās nodarbības notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un individuālo nodarbību grafiku. (skat.  novada mājas lapas www.zilupe.lv vidusskolas sadaļā)

1.3. Attālinātās mācīšanās procesa un komunikācijas nodrošināšanai tiek izmantota  www.e-klase.lv ,  www.uzdevumi.lv , kā arī telefoniski.

 

2.Attālinātās mācīšanās procesa organizācijas shēma

 

Skolotājs

Skolēns

Vecāki

Skolotājs ne vēlāk kā līdz mācību priekšmeta stundas sākumam e-klases žurnālā ieraksta tēmu un pievieno stundas vai stundu uzdevumus to veikšanas secībā, norādot saites, izpildes laiku un saziņas veidu (piem. tel.nr. ,e-pastu utt.)

Skolēns patstāvīgi plāno savu mācīšanos, izpilda skolotāja norādījumus.

Nodrošina, ka skolēns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un ir gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā.

Laikā, kad notiek mācību stunda saskaņā ar ikdienas mācību stundu sarakstu, skolotājs ir sasniedzams telefoniski, e-klasē, Whatsapp , sniedz skaidrojumus skolēnam, komunicē ar skolēnu.

Skolēns uzdod jautājumus telefoniski vai rakstot e-klasē.

Nodrošina skolēnam datoru un / vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, ziņo par to skolai, lai tā varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.

Konsultācijas

Pēc mācību stundām skolotājs sniedz telefoniski vai e-klasē individuālas konsultācijas saskaņā ar individuālo nodarbību grafiku(skat novada mājas lapas www.zilupe.lv vidusskolas sadaļā)

Skolēns uzdod jautājumus, rakstot e-klasē, zvanot pa telefonu vai, piedaloties tiešsaistes nodarbībā.

 Nodrošina skolēnam datoru un / vai telefonu ar interneta pieslēgumu.

Atgriezeniskā saite

Skolotājs saņem informāciju no skolēna par uzdevumu izpildi norādītajā termiņā.

Skolēns iesūta skolotājam izpildīto uzdevumu norādītajā termiņā.

Informē klases audzinātāju, ja skolēns nevar izpildīt uzdoto slimības vai tehnisku iemeslu dēļ.

Skolotājs novērtē darbu un fiksē vērtējumu e-klasē saskaņā ar vērtēšanas kārtību.

 

 

Skolotājs sniedz kļūdu analīzi e-klasē vai telefoniski(individuāli vai klasei kopā) saskaņā ar mācību stundu norises laiku.

Skolēns uzdod jautājumus telefoniski vai rakstot e-klasē.

 

Katru darba dienu mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji savstarpēji komunicē telefoniski par mācību procesa īstenošanu.

 

 

 

3.Citi nosacījumi

3.1.Skolēniem, kuriem nav tehniskā nodrošinājuma vai radušies kādi citi sarežģījumi attālinātās mācīšanās nodrošināšanai, skolotājs sagatavo izdrukātus materiālus skolēniem un, vienojoties ar skolēna vecākiem par piegādes vietu, nodrošina mācību materiāla un atgriezeniskās saites pieejamību skolēnam.

3.2. Skolotājiem ir ieteikts samazināt apgūstamā mācību satura apjomu: jaunākajās klasēs līdz pat 50%, vecākajās klasēs – vismaz par 10%, attālināto mācību laikā lielāku uzsvaru likt uz formatīvo vērtēšanu.

 
 
 

 

Zilupes vidusskolas skolēniem un skolēnu vecākiem

Zilupes vidusskola informē, ka no 2020.gada 23.marta mācību process visu klašu skolēniem notiks attālināti. Bāzes platforma saziņai ar skolēniem un vecākiem ir e-klase, tādēļ lūgums regulāri pārbaudīt e-klases pastu un dienasgrāmatu, sekot līdzi informācijai e-klasē un skolas Zilupes novada mājaslapas zilupe.lv sadaļā Vidusskola.

No pirmdienas, 23.marta, visi skolēni un vecāki e-klasē saņems informāciju par mācībām attālināti atbilstoši stundu sarakstam (darba plānu skolēnam, noradījumus par to, kāds ir sasniedzamais rezultāts, kas viņiem jāiemācās, kādi uzdevumi jāveic, kādi mācību materiāli nepieciešami un kā viņi saņems atgriezenisko saiti, kā skolēni patstāvīgi vai ar vecāku starpniecību iesūtīs sagatavotos darbus).

Ja skolēnam ir ierobežota piekļuve internetam vai ierīcēm (ģimenē attālinātām mācībām vairākiem skolēniem ir pieejams tikai viens dators/planšete/viedierīce) uzdevumus skolēns varēs veikt, pats plānojot savu laiku, ievērojot skolotāja noteikto termiņu.

Jautājumus par veicamo darbu skolēns varēs uzdot skolotājam e-klasē caur e-klases pastu, izmantojot tālruni vai WhatsApp.

Ja kādā ģimenē ir skolēns, kuram nav pieejams interneta pieslēgums vai IT rīki pilnvērtīgam darbam, lūgums uzreiz informēt klases audzinātāju vai skolas vadību, un tad papīra formātā sagatavotus mācību materiālus skolēna vecāki varēs saņemt skolā.

Ja ir nepieciešama skolas psihologa vai speciālā pedagoga konsultācija, lūgums sazināties ar viņiem izmantojot e-klases pastu.

Vecākiem joprojām būs jāturpina informēt klases audzinātāju par skolēna nespēju piedalīties mācību stundās attālināti slimības dēļ.

Pirmās attālinātās mācīšanās nedēļas otrajā pusē e-klasē ievietosim aptauju, kurā vēlēsimies uzzināt vecāku un skolēnu viedokli par to, kā veicies, kas ir izdevies, kas būtu jāpilnveido. Atbildes apkoposim, izdarīsim secinājumus un, ja būs nepieciešams, veiksim korekcijas mācīšanās procesā.

Vecākiem vēlams nodrošināt ergonomisku, ērtu bērna darba vietu mājās, bet nevajadzētu veikt uzdevumus bērna vietā! Neaizmirstiet, ka jāievēro kopumā pie datora vai citām viedierīcēm pavadītais laiks. Speciālisti rekomendē gan vecāko klašu skolēniem, gan 14-15 gadus veciem bērniem nepārsniegt 2 stundu datora lietošanas laiku dienā, 11-13 gadus veciem bērniem nepārsniegt 1 stundu. Īsi, regulāri pārtraukumi ir daudz efektīvāki nekā gari un neregulāri. Ieteicams ik pēc 30 minūtēm pārtraukt darbošanos uz 510 minūtēm. Pārtraukumu laikā vēlams  pastaigāt pa telpu, veikt roku un acu vingrinājumus.

Aicinām gan skolēnus, gan vecākus būt atbildīgiem pret savu un citu cilvēku veselību. Skolēniem apzinīgi attiekties pret mācību procesu, pildīt uzdotus uzdevumus.

Darīsim mūsu darbu viegli un ar prieku!

Izturību, sapratni, veselību un pacietību!

Zilupes vidusskolas administrācija