Projekti

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekti (LEADER)

Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015. – 2020 .gadam izpildes projekti.

Vairāk informācijas: www.ludzaspartneriba.lv

 
 
 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zilupes novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

         

Projekta “No hobija uz biznesu” vadības grupas sanāksme Zoom platformā

Šodien, 30.03.2021 Zoom platformā notika Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” projekta vadības grupas sanāksme (PMG meeting).

Sanāksmē piedalījās visu 14 projekta labumu guvēju koordinatori un Latvijas – Krievijas PSP Apvienotā tehniskā sekretariāta vecākais eksperts Lauris Šēls un informācijas menedžere Elena Makārova.

Sanāksmes dalībniekiem uzrunu teica Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Projekta vadītāja Gunta Smane informēja par jau projektā paveikto un tika diskutēts par Covid – 19 dēļ atlikto 18 aktivitāšu (3 robežtirdziņu, 2 x 2 dienu apmācību ciklu Latvijā un Krievijā, 3 tirdzniecības misiju – kontaktbiržu, 4 semināru – diskusiju, 4 projekta vadības grupas sanāksmju un 1 projekta uzraudzības grupas sanāksmes) ieviešanu un nepieciešamību pagarināt projekta ieviešanu vismaz par 6 mēnešiem.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

Projekta partneri ir 5 Latgales, 2 Vidzemes pašvaldības, 4 Pleskavas apgabala, 1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība un 2 uzņēmējdarbības atbalstošas nevalstiskās organizācijas.            Pozitīvi ir tas, ka visiem projektā iesaistītiem partneriem ir bijusi iepriekšēja sadarbība kopīgu pasākumu organizēšanā. Arī šajā projektā katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes - semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā.

Projekta finansējuma saņēmēji: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes, Apes un Valkas novada pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tai skaitā Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums 225 000 EUR. Zilupes novada domes kopējais projekta budžets ir 17777,78 EUR, tai skaitā programmas līdzfinansējums ir 90% vai 16000 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zilupes novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

           

Aina Borsuka

izpilddirektore

 
 
 

 

Īstenots Zilupes novada pašvaldības projekts “Automašīnu stāvvietas laukuma izveide Tautas ielā 1, Zilupē” Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000011

 

Nosaukums, Nr.

“Automašīnu stāvvietas laukuma izveide Tautas ielā 1, Zilupē” Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000011

Īstenošanas vieta, laiks

Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads, 2020.gads

Mērķis

Izveidot automašīnu stāvvietas laukumu Zilupes pilsētā infrastruktūras sakārtošanai, iedzīvotāju drošībai un autovadītāju ērtībai

Galvenās aktivitātes

Būvniecība, labiekārtošana

Rezultatīvie radītāji

Automašīnu stāvvietas laukums

Attiecināmās izmaksas EUR (bez PVN)

t.sk.:

ELFLA finansējums EUR

Pašvaldības līdzfinansējums EUR

43857.24

 

38471.03

5386.21

Kontaktinformācija

Vitālijs Vaļdens

65707311

[email protected]

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv

 
 
 

 

Rugājos norisinājušās mācības uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem

Uzņēmēji ar pieredzi, pašnodarbinātās personas un tādi, kas vēl tikai domā par sava uzņēmuma dibināšanu, šī gada 30. septembrī un 1. oktobrī, tikās vienkopus Rugājos, lai piedalītos apmācībās “No idejas līdz pārdošanai”, projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” ietvaros.

Atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, kas saistīti ar biznesa modeļa izveidošanu, biznesa plānu, spēju izskaidrot, atpazīt un sniegt savas biznesa idejas skaidru prezentāciju, pieņemt lēmumus biznesa attīstībai, palīdzēja rast konsultāciju uzņēmuma “SIA KOTA.NU” īpašnieks Jānis Baltačs, kurš ir sertificēts vadības konsultants. No Zilupes novada apmācību seminārā piedalījās 2 uzņēmēji. Par dalību apmācību seminārā dalībnieki saņēma Apliecinājumus.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zilupes novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 
 
 

 

Meža dienas 2020 projektā, kura moto “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu” tika iegādāti daudzgadīgie stādījumi, kuri tika iestādīti pilsētas parkā Sporta ielā 1, Zilupē, platība 17304 kv.m., pie bērnu rotaļu laukumiem, hokeja laukuma un mazā futbola laukuma. Iestādītie daudzgadīgie dekoratīvie stādi padarīja mūsu parku daudzveidīgāku un tīkamāku gan pašiem iedzīvotājiem, gan iebraucējiem.

Projekta aktivitātes atbalsta Meža attīstības fonds.

 
 
 

 

 
 
 

 

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 
 
 

 

 
 
 

 

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 
 
 

 

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 
 
 

 

 
 
 

 

Paziņojums

Zilupes novada pašvaldība izsludina cenu aptauju virziena norādes zīmju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. Pieteikumus iesniegt līdz 24.08.2017. plkst.14:00 Zilupes novada pašvaldībā (sekretārei) personīgi vai pa pastu pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. Kontakttālrunis: +371 65725100.

 
 
 

 

Īstenots Zilupes novada pašvaldības projekts

„Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai”,

projekta Nr.16-01-AL34-A019.2201-000010

 

Īstenošanas vieta, laiks

Sporta iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe,

2017. gads.

Mērķis

Izveidot bērnu rotaļu laukumu Zilupes pilsētā brīvā laika dažādošanai un veselīga dzīves veida popularizēšanai

Galvenās aktivitātes

Bērnu rotaļu laukuma izveide

Rezultatīvie rādītāji

Izveidots bērnu rotaļu laukums Zilupes pilsētā. Rotaļu laukuma izbūvētājs MK DIZAINS, SIA

Projekta attiecināmās izmaksas (EUR), t.sk.

ELFLA finansējums (EUR)

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)

 

20645,00

18580,50

2064.50

Kontaktinformācija

Vitālijs Vaļdens

26541476, 65707315

[email protected]

 

 
 
 

 

Zilupes novadā tiek uzsākts projekts iedzīvotāju veselības veicināšanai

Turpmākos trīs gadus Zilupes novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas pasākumos, kurus īstenos Zilupes novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.


Projekts “Zilupes novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi ”Kusties, izglītojies un esi vesels”” ir vērsts uz darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” mērķu sasniegšanu. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Zilupes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga sporta un izglītojošus pasākumus.

 

Projekta galvenās darbības:

Fiziskās aktivitātes un izglītojošie pasākumi visiem mērķa grupu dalībniekiem

 

Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta ilgums 3 gadi no 01.06.2017. līdz 31.12.2019.

Projekta kopējās izmaksas- 39614.00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, 33671.90 EUR, valsts budžeta finansējums 15 %, 5942.10 EUR)

Dalība visās projekta aktivitātēs un pasākumos ir bez maksas! Aicinām sekot līdzi informācijai par projektā plānotajām aktivitātēm.

Projekta plānotie rezultāti:

570 mērķa grupas dalībniekiem plānots sniegt atbalstu.

• Informēta sabiedrība par projekta norisēm Zilupes novada mājas lapā www. zilupe.lv, izvietoti plakāti projekta norises vietās, āra LED ekrānā. Projekta ietvaros plānots iegadāties inventāru – velosipēdus, velokartingus, drošības vestes, aizsargķiveres,  u.c. inventārs nodarbībām. Inventārs tiks izmantots nodarbību laikā. Realizējot šo projektu, pašvaldība vēlas motivēt cilvēkus pozitīvai paradumu maiņai. Informācija par projekta aktivitātēm būs pieejama mājas lapā www.zilupe.lv

Veselības veicināšanas pasākumu plāns 2017.gadam

 
 
 

 

Zilupes novadā īstenotie projekti:

  • Hokeja laukuma izveide Zilupē” Projekta Nr. 12-01-LL33-L413203-000005
  • Biedrība „Smaidas” „Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Lauderu ciemā” Projekta Nr. 13-01-LL33-L413201-000002

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 
 
 

 

23.04.2014.ir uzsākta KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Zilupes mūzikas un mākslas skolas ēkā Tautas ielā 2, Zilupē” KPFI-15.2/81, realizācija. Projekta realizācijas termiņš 30.06.2014.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomus un kaitējumus videi. Projekta ietvaros Zilupes mākslas un mūzikas skolas ēkā – Tautas ielā 2, tiks ietaupīti energoresursi, kā rezultātā samazināsies gāzu emisijas apjoms un piesārņojums videi. Vienlaicīgi tiks samazinātas energoresursu izmaksas, kas tiek tērētas, nelietderīgi apsildot, vēdinot un ventilējot ēkas.

Kopējais CO2 samazinājums izglītības ēkai būs 31391,20 kg CO2/gadā

Savukārt ēkas siltumenerģijas patēriņš apkurei tiks samazināts līdz 89,0 kWh/m² gadā.

Sekmīga projekta īstenošanas rezultātā, ēkā tiks veikta vienkāršotā renovācija norobežojošajās konstrukcijās.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 72851.02 Euro, KPFI līdzifinansējums 61923.37 Euro

 
 
 

 

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana sporta aktivitātēm Zilupē

Projekts Nr. 12-01-LL33-L413203-000010

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros tika iegādāts mūsdienīgs un profesionāls sporta inventārs.

Nosaukums

Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana sporta aktivitātēm Zilupē

Identifikācijas Nr.

12-01-LL33-L413203-000010

Programma

ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “

Īstenošanas vieta

Skolas iela 1, Zilupe, Zilupes novads

Īstenošanas laiks

2013.gads

Mērķis

Pilnveidot materiāltehnisko bāzi sporta aktivitātēm Zilupē, aprīkojot Zilupes vidusskolas sporta zāli ar profesionāliem trenažieriem veselīga dzīves veida pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem.

Galvenās aktivitātes

Iegādāti profesionāli trenažieri visām muskuļu grupām: kombinētais krūšu/plecu augšdaļas trenažieris, sols roku saliekšanai, atlētiskais sols, spiešanas ar kājām trenažieri, velo trenažieris, skrejceliņš, vilkšanas kombinētais trenažieris, kāju trenežieris un soli spiešanai slīpi, svaru stienis.

Budžets (EUR)

t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

8964,08

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldībā noslēdzies projekts Darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes ,,Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”  projekts Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/070 ,,Savu rītdienu veidosim šodien”. Projekta realizācija no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošina papildus divu speciālistu: sociālais darbinieks un projektu vadītājs darbu. Speciālisti vēl 6 mēnešus turpina darbu Zilupes novada pašvaldībā. Rezultātā tiek paaugstināta pašvaldības kapacitāte.

 

Projekta vadītāja:

 Jeļena Voitkeviča

Zilupes novada pašvaldībā tuvojas noslēgumam Darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes ,,Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”  projekts Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/070 ,,Savu rītdienu veidosim šodien”. Projekta realizācija no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošina papildus divu speciālistu: sociālais darbinieks un projektu vadītājs darbu. Rezultātā tiek paaugstināta pašvaldības kapacitāte. Projekta kopējais budžets sastāda 18 500,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējuma intensitāte ir 100% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta vadītāja:

 Jeļena Voitkeviča

 
 
 

 

      EIROPAS REĢIONĀLĀS

      ATTĪSTĪBAS FONDS

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

18.12.2012

Ir noslēgusies projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr.2010/0039/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/594) īstenošana. Projekta ietvaros 2 Zilupes novada pašvaldības skolās - Zilupes vidusskolā un Zilupes vidusskolā ar struktūrvienību Pasienes pamatskola ir ierīkoti 2 lokāli tīkli skolās un iegādāti 4 stacionārie datori.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 3199,63, kas 100% apmērā ir finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

 
 
 

 

Zilupes pilsētā tiek ieviests Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Projektēšana un būvdarbi” Nr.I-1/2012 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” finansēts projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē”, identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.1.0/11/APIA/VARAM/001”.

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Build UP Development”. Būvuzraudzību veic firma SIA „Geo Konsultants”.

Uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības attīstībai Zilupes pilsētā.

Projekta ietvaros tiks realizēti šādi darbi:

·         Kanalizācijas tīkla paplašināšana

·         Ūdensapgādes tīkla paplašināšana

·         Notekūdeņu tīkla paplašināšana

·         Jauna rezervuāra izbūve

·         Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

                                                                                                                                                                     08.11.2012

 

 
 
 

 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

projekts

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

 

 SEMINĀRS

 SKOLOTĀJIEM UN IZGLĪTĪBAS IESTAŽU VADITĀJIEM

 

DARBA KĀRTĪBA

2012.gada 19.aprīlī

15.00 - 17.00

 

Norises vieta: Zilupes vidusskola, fizikas kabinets

Adrese: Skolas iela 1, Zilupe

 

Semināra atklāšana

 

Pedagogu darba kvalitātes novērtēšana

Projekta eksperte J.Veligurska

Projekta izvērtējums Zilupes novadā (2009.g. – 2012.g.)

Projekta koordinatore S.Kuzmika

Labas prakses piemēri – ieteikumi, pieredzes apmaiņa 6.posma dalībnieku secinājumi un LPP prezentācijas

A.Čekstere, V.Gavrilina, I.Ivanova, S.Kuzmika, A.Lukača, A.Peličeva, A.Meškovska, N.Petrusenko

 

Jautājumi, atbildes

 S.Kuzmika, J.Veligurska

Semināra noslēgums

 

 
 
 

 

 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Zilupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"  projekta 6. posma (2012. gada janvāris- aprīlis) 3.aktivitātē (1.-5. pakāpe)

Pieteikšanās laiks: 2011. gada 16. decembris – 2012.gada 4. janvāris plkst. 15.00

Pieteikšanās vieta:

Zilupes novada pašvaldība, Zilupes vidusskola, Skolas ielā 1, kab. 1.4.

Kontaktpersonas:

Zilupes novada izglītības speciāliste Jeļena Veligurska, t.65724354, 26112048,

e- pasts: [email protected],

projekta koordinatore: Svetlana Kuzmika, t.65724354, 29802412,

e-pasts: [email protected].  

 


Jāiesniedz (paraugi pielikumā):

1. Iesniegums uz noteikta parauga veidlapas,

2. CV pēc noteikta parauga (jauna veidlapa),

3. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2011./2012. māc.g. (1.-12. klasēs), pirmsskolas iestādē.

Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"" paredz, ka aktivitāte tiek īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonds 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā. Finansējumus tiek sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

          Aktuāla informācija          Pielikums 1          Pielikums 2          Pielikums 3

 
 
 

 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Zilupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos mērķstipendijas saņemšanai no ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"  projekta 5. posma (2011. gada septembris- decembris) 3.aktivitātē (1.-5. pakāpe)

Pieteikšanās laiks: 2011. gada 19. augusts – 2011.gada 2. septembris plkst. 15.00

Pieteikšanās vieta:

Zilupes novada pašvaldība, Zilupes vidusskola, Skolas ielā 1, kab. 1.4.

Kontaktpersonas:

Zilupes novada izglītības speciāliste Jeļena Veligurska, t.65724354, 26112048,

e- pasts: [email protected],

projekta koordinatore: Svetlana Kuzmika, t.65724354, 29802412,

e-pasts: [email protected].  

 


Jāiesniedz (paraugi pielikumā):

1. Iesniegums uz noteikta parauga veidlapas,

2. CV pēc noteikta parauga (jauna veidlapa),

3. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2011./2012. māc.g. (1.-12. klasēs), pirmsskolas iestādē.

Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"" paredz, ka aktivitāte tiek īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes finansējums ir 20 milj. latu. To veido Eiropas Sociālā fonds 17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā. Finansējumus tiek sadalīts proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.

                                         Aktuālā informācija     Pielikums 1     Pielikums 2     Pielikums3

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldībā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim Darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes ,,Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” tiek īstenots projekts Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/070 ,,Savu rītdienu veidosim šodien”.

Konkursa kārtībā darbā tika pieņemti divi speciālisti: sociālais darbinieks un projektu vadītājs.

            Projekta kopējais budžets sastāda 18 500,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējuma intensitāte ir 100% no projekta attiecināmajām izmaksām.

 
 
 

 

 Zilupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos stipendijas un mācību maksas saņemšanai no Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 projekta 2. aktivitātē.

 

Pieteikšanās laiks: 2011. gada 14. februāris – 2011.gada 28. februāris

Pieteikšanās vieta:

Zilupes novada pašvaldība, Zilupes vidusskola, Skolas ielā 1, kab. 1.4.

Kontaktpersonas:

Zilupes novada izglītības speciāliste Jeļena Veligurska, t.65724354, 26112048,

e- pasts: [email protected],

projekta koordinatore: Svetlana Kuzmika, t.65724354, 29802412,

e-pasts: [email protected].  


Jāiesniedz :

1. Iesniegums uz noteikta parauga veidlapas,

2. CV pēc noteikta parauga,

3.Izglītības dokumenta kopija (augstākajai pedagoģiskajai izglītībai atbilstoša),

4. Izglītības iestādes direktora apliecinājums par pedagoga kontaktstundu skaitu 2010./2011. māc.g. (1.-12. klasēs),

5. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju,

6. Augstākās mācību iestādes izsniegta izziņa par konkrēta pedagoga iespējām apgūt izvēlēto tālākizglītības programmu.

 

2009. gada 1. septembra   Ministru kabineta noteikumi Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"" paredz, ka aktivitāte tiks īstenota kā viens projekts sadarbībā ar novadu vai republikas pilsētu pašvaldībām vai izglītības pārvaldēm un Valsts Izglītības attīstības aģentūru. Kopējais aktivitātes   finansējums   ir 20 milj. latu.   To veido Eiropas Sociālā fonds   17 milj. latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 3 milj.latu apmērā.   Finansējumus tiks   sadalīts   proporcionāli katrā novadā esošajam vispārējās un profesionālās izglītības programmu izglītojamo skaitam.  

 
 
 

 

Apgūsti pedagoga kvalifikāciju vai mentordarbību Latvijas Universitātē

 

Latvijas Universitāte ir uzsākusi īstenot ESF projektu „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001). Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, kā arī attīstīt un nostiprināt mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma dos iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas tiks piedāvātas divām mērķgrupām:

  • skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas;
  • skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Studiju programma piedāvā apgūt 13 dažādu mācību priekšmetu skolotāju kvalifikācijas. No tām: 

2011.g. pavasara semestrim studentus uzņemsim sekojošos studiju virzienos:

1. Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs,

2. Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs,

3. Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs,

4. Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs

5. Vizuālās mākslas skolotājs,

6. Sociālo zinību skolotājs.

 

Inovatīva profesionālās pilnveides programma (72 stundas) dos iespēju skolotājiem iegūt mentora izglītību, pedagoģiskās prakses vadības, jauno skolotāju atbalsta un pedagoģijas inovāciju ieviešanas jomās. Programma paredz minēto izglītību iegūt vismaz vienam skolas skolotājam, lai katrā Latvijas skolā būtu savs mentors. Pedagogam būtu jābūt skolas virzītam ar vismaz 3 gadu pieredzi, apzinoties darbības virzienus, kādos mentordarbību plānots realizēt.

 

Pedagoga kvalifikāciju no projekta finansējuma varēs iegūt 250 skolotāji, mentordarbību - 875 skolotāji.

Pieteikšanās:

  • studiju programmai var pieteikties līdz 2011. gada 14.janvārim,
  • mentoru profesionālās pilnveides programmai var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu, projekta mājas lapā www.skolotajuizglitiba.lu.lv/mentordarbiba/ Mentoru mācības tiks uzsāktas 2011.g. februāra beigās un grupas tiks pakāpeniski izglītotas līdz 2013.g. jūnijam.

 

Sīkāka informācija projekta mājas lapā www.skolotajuizglitiba.lu.lv

 
 
 

 

Zilupes mūzikas un mākslas skolā ir pabeigta projekta „Kokapstrādes darbnīcas veidošana Zilupes mūzikas un mākslas skolā”  īstenošana ,kuru  finansiāli atbalstīja Sorosa Fonds Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ārkārtas palīdzības fonda ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda-Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv