2013.gada 1.jūnija Zilupes novada pašvaldības vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti

 

 

 

Politisko partiju apvienība

"Saskaņas Centrs"1. Oļegs Agafonovs

2. Vitālijs Vaļdens

3. Ludmila Matvejenko

4. Sergejs Fenčenko

5. Taisa Semjonova

6. Vladimirs Ņikitins

7. Anna Peličeva

8. Nikolajs Jefimovs

9. Leonīds Osipovs

10. Alla Čekstere

11. Svetlana Voitkeviča

12. Gunārs SmuļkoPolitisko partiju apvienība

"Saskaņas Centrs"

Priekšvēlēšanu programma

 

Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”

Priekšvēlēšanu programma

 

Maznodrošinātie:

- ieviest jaunus sociālos pabalstus, orientētus uz palīdzības sniegšanu maznodrošinātiem, invalīdiem un pensionāriem komunālo pakalpojumu apmaksā;

- palielināt domes apmaksājamo gultu skaitu Zilupes veselības un sociālas aprūpes centrā, kas domātas maznodrošinātiem, invalīdiem un pensionāriem;

- nodrošināt maznodrošināto novada iedzīvotāju

- bezdarbnieku pārkvalifikāciju uz novada pieprasītām profesijām;

- sociālo palīdzību sniegt konkrētiem cilvēkiem un cilvēku grupām, ievērojot taisnīguma principus;

 

Pensionāri

- sniegt pensionāriem informāciju par viņu tiesībām un brīvā laika pavadīšanas iespējām;

- palīdzēt un atbalstīt pensionāru darbību, atpūtu pēc viņu interesēm.

 

Jaunatne

- aktīvāk atbalstīt pašu jauniešu izstrādātos kultūras un atpūtas pasākumus, iesaistīt jauniešus novada pasākumu organizēšanā.

- atbalstīt Bērnu un jauniešu centra, Jaunsargu un Mazpulku iniciatīvas.

 

Izglītība

- nodrošināt visus pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs;

- pabeigt Zilupes vidusskolas un Pasienes struktūrvienības iekšējo kosmētisko remontu;

- attīstīt interešu izglītības programmas, pulciņus, papildus nodarbības (iespējamas piemaksas skolotājiem);

- veicināt novada skolnieku, studentu mācīšanās motivāciju.

 

Kultūra

- sakārtot Zilupes pilsētas kultūras un atpūtas parku, uzcelt parkā estrādi;

- veicināt un atbalstīt daudznacionālās vides, kultūras un mākslas sakopšanu;

- papildināt jau esošus pilsētas bērnu rotaļlaukumus, uzstādīt Pasienes un Lauderu ciemos jaunus bērnu laukumus;

- piedalīties un organizēt novadā dažādus Latvijas mēroga un starptautiskos kultūras pasākumus;

- sadarboties ar tūrisma informācijas centriem;

- atbalstīt tradicionālās reliģiskās konfesijas, rast iespēju atbalstīt novada baznīcu remontus un celtniecību.

 

Medicīna

- popularizēt veselīgu dzīves veidu novada iedzīvotāju vidū;

-uzturēt FVP un ambulances, sadarboties ar ģimenes ārstiem.

 

Ekoloģija

- pievērst īpašu uzmanību atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā;

- sakopt jau esošās un izveidot jaunas pilsētas un novada sabiedriskās atpūtas vietas, saglabājot potenciālu atpūtai;

- turpināt pilsētas peldvietas labiekārtošanu pie Zilupes upes atbilstoši mūsdienu prasībām.

 

Sports

- izstrādāt novada sporta attīstības stratēģiju, nosakot perspektīvus sporta veidus;

- atbalstīt novada sporta skolas atvēršanu un realizēt Zilupes peldbaseina būvniecību;

- izveidot 2.līgas futbola komandu;

- piesaistīt sponsorus sporta pasākumu atbalstam.

 

Domes un novadnieku attiecības

- veidot atklātu dialogu ar novada iedzīvotājiem, nodrošināt budžeta līdzekļu izmantošanas caurspīdīgumu;

- nodrošināt novada vadības pieejamību jebkuram novada iedzīvotājam;

- nodrošināt kvalitatīvu, ātru pakalpojumu sniegšanu visās domes iestādēs.

- turpināt aktīvi strādāt pie projektu izstrādes un finanšu līdzekļu piesaistes novada tālākai attīstībai.

 

Novada saimniecība

- turpināt ceļu un ielu remontu arī pilsētas un novada nomalēs;

- veicināt pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai, piesaistot ES finansējumu Zilupē, Zaļesjē, Pasienē, Lauderos;

- veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību izveidošanu, palīdzēt ES finansējuma piesaisti māju siltuma ekonomijas pasākumu realizēšanā;

- uzturēt kārtībā Otrā pasaules kara karavīru kapsētas;

- censties saglabāt pašvaldības uzņēmuma sniegto pakalpojumu maksu iepriekšējā līmenī.

 

Uzņēmējdarbība

- atbalstīt vietējos uzņēmējus.

 

Starptautiskā sadarbība

- Turpināt iesākto sadraudzību ar Baltkrievijas un Krievijas sadraudzības partneriem.  

 

 
 

 

 

 

 

Attīstībai

 

1.   Roberts Dolgilevičs

 

Attīstībai

Priekšvēlēšanu programma

 

 

Vēlētāju apvienība „Attīstībai” Drošības sajūtu rītdienai, cieņu vecumdienās.

 

1.Sociālās aprūpes kvalitātes uzlabošana novadā. Mērķa sasniegšanas virzieni: Iedzīvotāju dzīves līmeņa izpēte – anketas, aptaujas, “iedzīvotāju problēmu” pastkastes ierīkošana pašvaldības pagastu pārvalžu telpās.

 

• Mērķa sasniegšanas efekts: pagasta iedzīvotāju problēmu ātrs risinājums.

 

2.Novada ekonomiskā attīstība. Mērķa sasniegšanas virzieni: Mazu uzņēmēju darbības atbalsts – jaunu darba vietu veidošana novadā. Sadarbība ar Nodarbinātības dienestu bezdarbnieku nodarbinātībā - novada labiekārtošanas darbos. Ceļa fonda līdzekļu racionāla izmantošana. Novada skolu atbalstu uzskatīt par prioritāti. Ciematu ūdens sistēmas apgādes savešana kārtībā. Noorganizēt novada svētkus. Gadatirgus organizēšana. 

 

• Mērķa sasniegšanas efekts: Zilupes novada nākotnes ekonomiskās attīstības perspektīvu paplašināšana.

 

3.Novada iedzīvotāju iesaistīšana novada svarīgāko jautājumu risināšanā. Mērķa sasniegšanas virzieni: Regulāra iedzīvotāju sapulču sasaukšana pagastos, svarīgāko jautājumu risināšanai un deputātu atskaitēm. Ik ceturkšņa informācijas lapas “Zilupes novada vēstis” – kā novada iedzīvotāju informēšanas līdzekļa veidošana. 

 

● Mērķa sasniegšanas efekts: novada iedzīvotāju informētības paaugstināšana. 

 

4.Nodibināt perspektīvus kultūras un ekonomiskos sakarus ar blakus esošajiem novadiem.