Saistošie noteikumi

 

Pieņemšanas

datums

Spēkā stāšanās datums

Nr.

Nosaukums

Pēdējo grozījumu pieņemšanas datums

Aktuāla redakcija spēkā no

31.03.2016

Precizēti 29.04.2016

04.05.2016

4

Par svētku pabalstiem Zilupes novadā

04.05.2016.

šeit

28.05.2015

Precizēti 25.06.2015

01.07.2015.

17

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā

              šeit

28.05.2015

Precizēti 25.06.2015

01.07.2015.

18

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

              šeit

17.01.2012.

Precizēti 03.04.2012.

14.04.2012.

3

Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem

28.05.2015.

19.06.2015.

šeit

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

14

Par svētku pabalstiem

28.05.2015.

Nav spēkā no 04.05.2016.

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

13

Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā

30.01.2014.

01.03.2014.

šeit

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

12

Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai

30.09.2013.

01.01.2014.

šeit

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

10

Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

26.03.2015.

09.05.2015.

šeit

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

9

Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem

28.05.2015.

Nav spēkā no 04.05.2016.

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

8

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas


Nav spēkā no 01.07.2015.

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

7

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

27.02.2014.

01.03.2016.

šeit

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

6

Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījumu vietām

28.05.2015.

19.06.2015.

šeit

27.01.2011.

Precizēti 31.03.2011.

02.04.2011.

5

Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu

28.05.2015.

19.06.2015.

šeit

30.09.2010.

15.11.2010.

8

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Zilupes novadā

 

šeit