Pasienes pagasta pārvalde

 

Pasienes pagasta pārvalde ir atvasinātas publiskas personas Zilupes novada pašvaldības iestāde, kas organizē Zilupes novada pašvaldības  (turpmāk tekstā – pašvaldības) sniegtos pakalpojumus un nodrošina to pieejamību Zilupes novada Pasienes pagasta teritorijā. Iestāde savā darbībā ievēro Satversmi, likumu „Par pašvaldībām”, Zilupes novada pašvaldības nolikumu un citus spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, kā arī Zilupes novada domes  lēmumus.Iestādi vada Pasienes pagasta pārvaldes vadītājs. Iestādes vadītāja darba laiks no 8.00 līdz 16.00. Iedzīvotāju pieņemšana no 8.00 līdz 14.00 pārvaldes ēkā. Iestādi izveido, slēdz vai reorganizē un tās nolikumu apstiprina Zilupes novada dome. Pārraudzību pār iestādi īsteno Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs. Iestāde tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Pārvaldes pārraudzībā ir sekojošas iestādes:

Pasienes tautas nams, Pasienes ambulance, Pasienes bibliotēka, Pasienes pamatskola, Pasienes pirmsskolas mācību iestāde, Pasienes pagasta komunālā saimniecība.

 

Iestāde:

 • nodrošina pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem pašvaldībai uzdoto funkciju izpildes organizāciju pagastā.
 • nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
 • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem; nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.

 

Domes lēmumos noteiktajā kārtībā pārvalde:

 • pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par visa veida Zilupes novada pašvaldības sniegtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem;
 • sniedz informāciju un izziņas interesentiem par domes (saskaņojot ar domes vadību)  un pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • nodrošina informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām;
 • organizē pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
 •  atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā.

 

 Lai nodrošinātu uzdoto funkciju izpildi, Pārvaldei ir tiesības:

 • pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām Pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;
 •  izstrādāt un iesniegt domes priekšsēdētājam domes lēmumu projektus par domes un pārvaldes darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz pārvaldes darbību;
 • iesniegt Domei priekšlikumus par pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, ierosinājumus pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai;
 • sadarboties ar citām pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
 • piedalīties domes sēdēs;
 • īstenot citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības

 

 Pārvaldes vadītāja : Skaidrīte Marčenoka

dzimusi 1957.g., latviete

Augstākā izglītība.

1972-1976. gads – Rīgas 4.medicīnas skola, feldšere

2003.-2005. – Rīgas juridiskā koledža, juriste

No 1976.-1994. strādāju par feldšeri Šuškovas Feldšeru vecmāšu punktā

No 1994.-2009. Ludzas rajona Pasienes pagasta padomes sekretāre

No 2009.gada līdz šai dienai  Zilupes novada Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja.

Z/s saimniecības „Purvmaļi” pārvaldniece no 2007.gada

 Iestādes juridiskā adrese:

„Svīres” , Pasiene, Pasienes ciems, Zilupes novads , LV-5732

Tālrunis: 65729925  mob. 29284045 

e-pasts:                 [email protected]