Pasienes pagasta bibliotēka

 

Iestādes apraksts

Pasienes pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informatīva iestāde Zilupes novada pašvaldības teritorijā.

Galvenā prioritāte bibliotēkas darbībā ir apmeklētāju pieprasījumu apmierinājums ne tikai ar nepieciešamu literatūru, bet arī ar nepieciešamu informāciju.

Pie pašvaldības domes finansiāla atbalsta bibliotēka pēdējos 5 gados pārveidojās. Bibliotēka aizņem lielu telpu. Ar bibliotēkas darbinieka pūli un pietiekamu finansējumu no pašvaldības, tika panākts mūsdienīgāks interjers un noformējums bibliotēkas telpās, lai bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana notiek komfortablos nosacījumos.

Pasienes bibliotēka atrodas 12 km. no Zilupes un 50 km. no Ludzas, ēkā, kas celta 1985 gadā.

Uz teritorijas, ko apkalpo bibliotēka, atrodas 24 apdzīvotas vietas ar iedzīvotāju skaitu 715 cilvēki. Vislielākā iedzīvotāju daļa dzīvo Pasienes ciematā. Daži ciemati atrodas tālu no bibliotēkas. Vistālākais ciemats atrodas 15 kilometru attālumā no bibliotēkas. Lielākā daļa bibliotēkas lasītāju ir pensionāri, bezdarbnieki un bērni. Bibliotēkas lasītāju ir 185 cilvēki. Pasienē atrodas pamatskola, pirmsskolas iestāde, robežsardzes daļa.

Uzdevumi, funkcijas, darbības virzieni

Bibliotēkas krājums ir universāls tiek dota iespēja sniegt informāciju dažādām iedzīvotāju grupām. Regulāri tiek norakstīta novecojusī literatūra un bibliotēkas fonds tiek papildināts ar jaunu literatūru saskaņā ar lasītāju priekšlikumiem un vajadzībām.

Bibliotēkas lietotāji izmanto 16 periodisko izdevumu veidus. Grāmatu krājums tiek papildināts ar jaunajām grāmatām  katru ceturksni , šobrīd 3500 krājumi.

Darbā ar lasītājiem tika izmantas gan tradicionālās darba formas, piedāvājot un iesakot literatūru atbilstoši viņu interesēm, gan veidojot tematiskās literatūras izstādes un pasākumus. Ar jaunajiem periodiskajiem izdevumiem var iepazīties avīžu plauktā. Jauno grāmatu informatīvās dienas notiek vienreiz ceturksnī, kā arī jauno grāmatu apskate. Bibliotēkā ir neliela bērnu nodaļa, lasītava, ir 6 datori, krāsains printeris, skeneris.

Darbs ar bērniem un jauniešiem

Bibliotēkas ikdienas darbs pakārtots, lai bērnam no mazotnes gribētos nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlēt spēles un ilgāku laiku gribētos pakavēties bibliotēkā. Pirmskolas vecuma bērniem ar māmiņām. Skolas vecuma bērniem būtu iespēja iepazīties ar jaunām informācijas tehnoloģijām, brīvi darboties ar tām, prastu izmantot tās iespējas, ko dod visi šie jauninājumi. Lai arī bērns dzīvojot laukos, spētu saņemt visus pakalpojumus, kādus saņem pilsētas bērni, lai veidotos par radošām personībām.

Bibliotēka apkalpo Pasienes pamatskolas skolniekus. Skolā mācās 76 skolnieki, 58 no tiem ir bibliotēkas lasītāji. Šajā gadā tika iepirktas daudzas bērnu grāmatas. Bērni tiek informēti par jaunumiem. Skolnieki aktīvi izmanto internetu gatavojot mājas uzdevumus. Rakstot referātus. Skolnieki izmanto internetu katru dienu no 14:00 līdz 17:00.

Sadarbība

Bibliotēka sadarbojas ar latviešu – poļu biedrību. Bibliotēkā ir piemiņu istaba un memoriālā plāksne, kas veltīta Konstancei Beņislavskai ( 1747 – 1806 ), poļu izcelsmes dzejniecei, kas dzīvoja Pasienē vairāk nekā pirms 200 gadiem. Šeit savākti materiāli par dzejnieces dzīvi un radošo darbu.

Novadpētniecība

Uz Pasienes pagasta teritorijas atrodas daudz interesantu objektu. Pirmām kārtām Pasienes Svētā Dominika Romas katoļu baznīca, Pasienes muiža, dabas liegums ‘’ Grebļa kalns ‘’, Austras koks, Draudzības kurgāns, Robežsardzes nodaļa. Visi materiāli par šiem objektiem savākti atsevišķā mapē un ir pieejami lasītājiem un tūristiem.

Izstādes, pasākumi

Informācija par bibliotēkas darbu un pašvaldības pasākumiem regulāri tiek publicēta rajona vietējā avīzē „Ludzas zeme”.

Bibliotēkā regulāri ( saskaņā ar bibliotēkas darba plānu ) notiek informatīvie pasākumi. Regulāri tiek organizētas jauno grāmatu dienas, grāmatu tematiskie apskati. Noformētas grāmatu izstādes, “Mūsu Latgale”, “Latvija, tu zeme svēta, tevi sargāt mūsu gods”, “Zilo ezeru zeme”, “Cilvēks un daba”, “Balsis nākotnes” un citi.

Nesen tika veikta bērnu zīmējumu izstāde „ Saules puķe – Saules meita ‘’.

 Kontaktinformācija

Adrese – Zilupes novads, Pasienes pagasts, Pasiene, LV5732

E-pastsbibliotekapasiene@inbox.lv

Bibliotēkas Vadītājs – Iveta Meikšāne

Tālrunis – 26314121

 

Darba laiks

Katru darba dienu no 8:00 līdz 16:00

 sestdiena un svētdiena - brīvdiena

Galerija