Dzimšanas fakta reģistrācija

 

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrācija.

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Dzimšanas fakta reģistrācija.

Pakalpojuma īss apraksts

Sastādīt dzimšanas reģistra ierakstu un izsniegt dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna vecākiem vai rakstveidā pilnvarotai citai personai. Īpašos gadījumos to veic ārstniecības iestāde vai bāriņtiesa.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ārstniecības iestādes vai ārsta izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu, laulības apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Nav.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Dzimšanas apliecību izsniedz dzimšanas fakta reģistrācijas dienā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav.

Administratīvais process

Ir.

Pārsūdzības iespējas

Ir.

Atgādinājums

Nav.

Brīdinājums

Nav.

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

 

Dzīves situācija

Dzimis bērns.

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienes apmeklējums.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienes apmeklējums.

Pakalpojuma sniedzējs

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Zilupes novads.

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Zilupes novads.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, telefona numurs: 65707311

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Nav