ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM (PĀRSKATS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU)