ZILUPES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030.GADAM 1.redakcija