PASIENES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018.

Grafiskā daļa


Pasienes_pag_pasr_sit.pdf

Pašreizējā (esošā) teritorijas izmantošana, aizsargjoslas

3.2 M

Pasiene_pag_plan_sit.pdf

Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, aizsargjoslas

3.4 M

Pasienes_ciema_pasr_sit.pdf

Pašreizējā (esošā) Pasienes ciema teritorijas izmantošana

527 K

Pasienes_ciema_plan_sit.pdf

Plānotā (atļautā) Pasienes ciema teritorijas izmantošana

673 K

Suskovas_ciema_pasr_sit.pdf

Pašreizējā (esošā) Šuškovas ciema teritorijas izmantošana

388 K

Suskovas_ciema_plan_sit.pdf

Plānotā (atļautā) Šuškovas ciema teritorijas izmantošana

444 K

Pārskats par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi


Pasiene_zinojums__14.12.2006.pdf

Ziņojums par Vides pārskatu Pasienes pagasta teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadiem

95 K

Paskaidrojuma raksts un vides pārskats


Z_1_att.pdf

1. attēls. Pasienes pagasts Latgales plānošanas reģiona administratīvā dalījuma kartē

576 K

Z_2_att.pdf

2. attēls. Latgales plānošanas reģiona transporta infrastruktūra

797 K

Z_3_att.pdf

3. attēls. Administratīvā iedalījuma izmaiņas 20. gs. /Latvijas vēstures atlants. Apgāds Jāņa sēta, 1998./

700 K

Z_4_att.pdf

4. attēls. Pasienes pagasta derīgo izrakteņu iegulas un ūdens urbumi

107 K

Z_5_att.pdf

5. attēls. Pasienes pagasta ceļi un ielas

683 K

Z_6_att.pdf

6. attēls. Pierobežas ceļu tīkls Pasienes pagasta teritorijā

575 K

Z_19_tab.pdf

1.pielikums. Pasienes pagasta teritorijā izvietoto kūdras atradņu raksturojums

159 K

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pieņemti ar  pagasta padomes 2006. gada 14. decembra sēdes lēmumu; 12. protokols 1§.

Saistošie noteikumi Nr. 6

STĀJUŠIES SPĒKĀ: 2006. gada 27. decembrī