LAUDERU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2006. - 2018. GROZĪJUMI

Apstiprināti ar Lauderu pagasta padomes 2008. gada 27. maija sēdes lēmumu;

1. §, 6. protokols.

Saistošie noteikumi Nr. 1

STĀJUŠIES SPĒKĀ: 2008. gada 6. jūnijā

Grafiskā daļa


Lauderu_pag_pasr_sit.pdf

Pašreizējā (esošā) teritorijas izmantošana, aizsargjoslas

7.3 M

Lauderu_pag_plan_sit.pdf

Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana, aizsargjoslas

7.4 M

Lauderu_ciema_pasr_sit.pdf

Pašreizējā (esošā) Lauderu ciema teritorijas izmantošana

1.1 M

Lauderu_ciema_plan_sit.pdf

Plānotā (atļautā) Lauderu ciema teritorijas izmantošana

1.2 M

Pārskats par Lauderu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Apstiprināti ar Lauderu pagasta padomes 2008. gada 27. maija sēdes lēmumu,

protokols Nr. 6, 1§

Spēkā ar 2008.gada 6.jūniju („Latvijas Vēstnesis” Nr.87, 05.06.2008.)


Paskaidrojuma raksts

Apstiprināti ar Lauderu pagasta padomes 2008. gada 27. maija sēdes lēmumu;

1. §, 6. protokols.


Z_1_att.pdf

1. attēls. Lauderu pagasts Latgales plānošanas reģiona administratīvā dalījuma kartē

578 K

Z_2_att.pdf

2. attēls. Latgales plānošanas reģiona transporta infrastruktūra

800 K

Z_3_att.pdf

3. attēls. Administratīvā iedalījuma izmaiņas 20. gs.

671 K

Z_4_att.pdf

4. attēls. Derīgo izrakteņu iegulas un reģistrētie dziļurbumi Lauderu pagasta teritorijā

50 K

Z_5_att.pdf

5. attēls. Lauderu pagasta ceļi un ielas

1.1 M

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Apstiprināti ar Lauderu pagasta padomes 2008. gada 27. maija sēdes lēmumu;

1. §, 6. protokols.

Saistošie noteikumi Nr. 1

STĀJUŠIES SPĒKĀ: 2008. gada 6. jūnijā