Arhīvs

 

Pārskats par Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu

 

Zilupes novada dome 2011.gada 29.septembra sēdē apstiprināja Zilupes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakciju, kas tika nodota sabiedriskajai apspriešanai no 10.oktobra līdz 11.novembrim. sanāksme tika organizēta 4.novembrī, plkst. 13.00 Zilupes novada pašvaldības telpās.

Uz sabiedrisko apspriešanu ieradās 12 dalībnieki, no tiem vairāki domes deputāti, projektu vadītāji, plānotāji, pagastu pārvaldnieki un citi.

Tika prezentēta Attīstības programmas 1.redakcija, norādot Attīstības programmā definēto novada attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un vidēja termiņa prioritātes.

Atgādinām, ka Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana ir beigusies, tā tiek pilnveidota un pēc saskaņojuma ar Latgales plānošanas reģionu, tiks apstiprināta domes sēdē.

 

Plānošanas dokumenti tika izstrādāti Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

 
 
 

 

Informācija par Stratēģiskā ietekmes uz vidi nepiemērošanu

 

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām un MK 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, pašvaldība, uzsākot izstrādāt jebkura veida attīstības plānošanas dokumentu, iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā iesniegumu ar lūgumu piemērot vai nepiemērot Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu konkrētajam plānošanas dokumentam.

Zilupes novada pašvaldība 2011.gada 15.septembri nosūtīja vēstuli Nr.3–7/238 un tai pievienoja iesniegums par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. Zilupes novada pašvaldība uzskata, ka Zilupes novada attīstības programmai 2012.–2018.gadam nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, jo šajā plānošanas dokumentā netiek paredzētas tādas darbības, kas var būtiski ietekmēt vidi. Turklāt Zilupes novada attīstības programmā tiks noteikti novada attīstības virzieni un apkopoti plānotie projekti, nevis konkrētas darbības vai teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Iesniegumā tika lūgts nepiemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma 26.09.2011. lēmumu Nr. 65 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.

 

Plānošanas dokumenti tika izstrādāti Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

 
 
 

 

Informācija par Stratēģiskā ietekmes uz vidi nepiemērošanu

 

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasībām un MK 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, pašvaldība, uzsākot izstrādāt jebkura veida attīstības plānošanas dokumentu, iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā iesniegumu ar lūgumu piemērot vai nepiemērot Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu konkrētajam plānošanas dokumentam.

Zilupes novada pašvaldība 2012.gada 1.februārī nosūtīja vēstuli Nr.3–7/39, un papildinājumu 2011.gada 7.novembra vēstulē Nr.3–7/306. Zilupes novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, jo šajā plānošanas dokumentā netiek paredzētas tādas darbības, kas varētu būtiski ietekmēt vides kvalitāti; nosakot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, tiks ņemta vērā esošā likumdošana, aizsargājamās teritorijas un esošais apbūves izvietojums. Iesniegumā tika lūgts nepiemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Teritorijas plānojuma izstrādei.

Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma 08.02.2012. lēmumu Nr. 6 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”, kurā norāda, ka „Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 1.februāra vēstuli Nr.3–7/39, 2011.gada 7.novembra vēstuli Nr.3–7/306 un tai pievienoto iesniegumu par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā Birojā iesniegto dokumentāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic. „

 

 Plānošanas dokumenti tika izstrādāti Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.