Sludinājumi

 

Zilupes novada pašvaldība pēc adreses Zilupē, Raiņa ielā 13, Zilupes novads - 03.novembrī 2011.gada pīkst 16.00 rīko vienstāva dzīvojamās mājas un zemes gabala atkārtotu izsoli:

Objekta atrašanās vieta: Zilupe, Raiņa iela 29 , Zilupes novads.

Personām, kuras vēlas pirkt šo Objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē

līdz 03. novembrim pīkst. 16.00

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveidā piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumus, kā arī saņemt nepieciešamo

informāciju var Zilupes novada pašvaldībā pēc adreses: Zilupe, Raiņa iela 13. Pēdējā

pieteikumu iesniegšanas dienā to pieņemšana notiek no pīkst. 800 – 1600 .

Ziņas par Objektu, tai skaitā par tā apskati, var iegūt zvanot pa tālruni 65707311,

29162353.

 

Dzīvojamās mājas adrese

Izsoles sākumcena

Samaksas noteikumi

Zilupe, Raiņa iela 29, Zilupes novads

2100 LVL

Nosolītā summa latos, divu nedēļu laikā no norēķinu izzinās saņemšanas

 
 
 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

23.08.2011.

 

Akcijā Pirmā reize vērtēs politisko partiju devumu jauniešu dzīves kvalitātes paaugstināšanā

 

Lai jauniešus motivētu piedalīties gaidāmajās Saeimas vēlēšanās un palīdzētu viņiem izšķirties, par ko atdot savu balsi, ir sākusies akcija Pirmā reize. Tās mērķis ir vērtēt politisko partiju un apvienību redzējumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 

Jauniešiem nav viegli izvēlēties, par ko atdot savu balsi, jo vairākums politisko partiju savās priekšvēlēšanu aktivitātēs izvairās skart jaunatnei svarīgus jautājumus vai arī tos apskata ļoti vienkāršoti. Netiek arī sniegtas skaidras atbildes, kā uzlabot zemo jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā.

 

Daudziem Latvijas jauniešiem 11. Saeimas vēlēšanās būs iespēja pirmo reizi paust savu viedokli balsojot. Tāpēc, balstoties uz veiksmīgo pieredzi, kas gūta pirms 10. Saeimas vēlēšanām, arī šoruden biedrība Papardes zieds un citas jaunatnes organizācijas rīko akciju jauniešu politiskās iniciatīvas rosināšanai Pirmā reize. Tās ietvaros jaunieši tiksies ar partijām un partiju apvienībām, uzdos sev būtiskos jautājumus, un fiksēs politiķu atbildes video materiālā, ko visiem interesentiem būs iespēja apskatīt interneta vietnē www.draugiem.lv/pirmāreize un citviet.


Pētījumi liecina, ka pašlaik Latvijas jauniešu dzīves kvalitāte ir zema, dažās jomās situācija ir pat kritiska. Valstiski vēl joprojām netiek risinātas tādas problēmas kā jauniešu bezdarbs, lielā atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība un aizvien pieaugošā seksuāli transmisīvo infekciju izplatība jauniešu vidē. Šos un daudzus citus jauniešu dzīvi ietekmējošus jautājumus valdība jau kopš Latvijas neatkarības laikiem labprātāk izvēlas ignorēt un to risināšanu atlikt uz nenoteiktu laiku.

 

Akcijas Pirmā reize organizatori cer, ka vēlreiz partiju pārstāvjiem satiekoties ar jauniešiem, viņi būs spiesti atcerēties iepriekšējās tikšanās reizēs izskanējušos solījumus un padziļināti domāt pa to, lai jaunatne vēlētos palikt uz dzīvi Latvijā.

Tikšanās reizēs, kas notiek biedrības Papardes zieds telpās (Rīgā, Grēcinieku ielā 34 5. stāvā), var piedalīties jebkurš jaunietis. Norises laiks un kandidātu vārdi, ar kuriem būs iespēja tikties, tiek publicēti jau iepriekš pieminētajā interneta vietnē www.draugiem.lv/pirmāreize

 

Akciju Pirmā reize atbalsta Sorosa fonds – Latvija.

 

Papildu informācija:

Madara Aldiņa

biedrības Papardes zieds sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67212700

E-pasts: madara@papardeszieds.lv

www.papardeszieds.lv

 

Grēcinieku iela 34, Rīgā, LV-1050 ٠ Tālr. 67212700, fakss 7226787

E-pasts: info@papardeszieds.lv ٠ internetā: www.papardeszieds.lv

Juridiskā adrese: Grēcinieku iela 34, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. UR: 000801097 ٠ Reģ. Nr. VID: 40008010971

Norēķinu konts: LV31HABA0551002165081, Swedbank, kods: HABA LV 22

 
 
 

 

Par SIA „ZILUPES LTD” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2011.gada 22.martā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZILUPES LTD”, vienotais reģistrācijas numurs: 46803003381, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, (turpmāk – SIA „ZILUPES LTD”) iesniegumu (2011.gada 21.marts Nr.14) ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu un lūgumu apstiprināt SIA „ZILUPES LTD” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

2011.gada 2.jūnijā Komisijas padome pieņēma lēmumu Nr.123 (prot. Nr.18, 10.p.), ar kuru apstiprināja šādus SIA „ZILUPES LTD” tarifus:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,20 Ls/m3 (bez PVN);

- kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,51 Ls/m3 (bez PVN).

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2011.gada 1.augustā.

Ar lēmuma pilnu tekstu var iepazīties 2011.gada 9.jūnija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.90 (4488), kā arī Komisijas mājas lapā www.sprk.gov.lv.