Informācija par nekustamā īpašuma izsoli.

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Dzelzceļa iela 10, Zilupe, Zilupes novads, ar kopējo platību 8618 m2. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena:  (nosacītā cena) EUR 4 456,57  (četri tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro 57 centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 445,66 (četri simti četrdesmit pieci eiro 66 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2021. gada 4.marts pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 11.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 3.martam plkst.: 16:00. (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - Dzelzceļa iela 6, Zilupe, Zilupes novads, ar kopējo platību 7216 m2. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena:  (nosacītā cena) EUR 3 856,57  (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro 57 centi).. Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 385,66 (trīs simti astoņdesmit pieci eiro 66 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2021. gada 4.marts pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 3.martam plkst.: 16:00. (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienība „Lisnevski”, c.Gorniki, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, ar kad.apz. 6884 003 0013, ar kopējo platību 5.92 ha. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena:  (nosacītā cena) EUR 7 231,06 (septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro 06 centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 723,11 (septiņi simti divdesmit trīs eiro 11 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2021. gada 5.marts pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 4.martam plkst.: 16:00. (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienība „Lisnevski”, c.Gorniki, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, ar kad.apz. 6884 003 0013, ar kopējo platību 5.92 ha. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) EUR 7 231,06 (septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro 06 centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 723,11 (septiņi simti divdesmit trīs eiro 11 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2021. gada 26.janvārī pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2021.gada 25.janvārim plkst.: 16:00. (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

 

 
 
 

 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 

-                     Nr.1 Brīvības ielā 7A, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0352, izsoles sākums – 06.04.2020., izsoles noslēgums – 06.05.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 700.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 70.00;

 

-                     Nr.2 Brīvības ielā 7A, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0353, izsoles sākums – 06.04.2020., izsoles noslēgums – 06.05.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 580.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 58.00;

 

-                     Nr.1 Brīvības ielā 7B, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0355, izsoles sākums – 06.04.2020., izsoles noslēgums – 06.05.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 760.00, izsoles solis – EUR 30.00, nodrošinājums – EUR 76.00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - „Margrietiņas”, ar kad.apz. 6896 008 0212, ar kopējo platību 4.5 ha, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena: (nosacītā cena) EUR 7034,17 (septiņi tūkstoši trīsdesmit četri euro 17 centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 703,42 (septiņi simti trīs euro 42 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2020. gada 21.aprīlī pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.: 16:00. (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldība izsola mutiskā izsolē  ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemes vienība „Saulesstari”, ar kad.apz. 6884  008 0019, ar kopējo platību 12.6 ha, Pasienes pagastā, Zilupes novadā. Objekta apskates vieta un laiks – iepriekš vienojoties ar Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisiju, zvanot pa tālruni 65707311.

Objekta izsoles sākumcena:  (nosacītā cena) EUR 14 359,54 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro 54 centi). Maksāšanas līdzeklis: EUR (Euro) 100% apmērā. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē (turpmāk tekstā – Izsoles pretendentes) samaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (turpmāk tekstā Nodrošinājums) t.i. EUR 1435,95 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci euro 95 centi) ieskaitot Zilupes novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017383, AS SEB Banka, UNLALV2X, kontā Nr.LV50UNLA0050019991554.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 Zilupes novada pašvaldībā Raiņi ielā 13, Zilupē, kā arī Zilupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā, Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv Izsoles norises laiks 2020. gada 14.janvārī pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads plkst. 10.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 65707311. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 13.janvārim plkst.: 16:00. (Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751). Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, tās var izmantot tikai tad, ja tās rakstveida piesaka savas tiesības šajā sludinājumā norādītajā termiņā.