Attīstības programma 2012.-2018.gadam

 

Paziņojums par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam

apstiprināšanu.

 

 

Zilupes novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
 
            Zilupes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ir apstiprināts ar Zilupes novada 2012.gada 23.februāra (protokols Nr.3,2&) lēmumu „Par Zilupes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam apstiprināšanu”.
 
            Zilupes novada Attīstības programmas izstrādātājs ir SIA ”Sustainable Advances Solutions” un novada pašvaldība. Interesenti var iepazīties ar izstrādāto un apstiprināto Zilupes novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam  Zilupes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Zilupē, Raiņa ielā 13, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00., kā arī pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv .
 
            Zilupes novada pašvaldība ir izstrādājusi Informatīvo ziņojumu par plānošanas dokumenta pieņemšanu un ievietojusi to pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv , sadaļā Attīstības nodaļa.
 
 
 
 
 
 
 
Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                       O.Agafonovs
 
 
 
 
 
Sekretāre 65707311