Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Ludzas novada pašvaldība kopā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Ludzas novadu. Šī likuma pārejas noteikumu 9.punkts nosaka, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3.punktam vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija un  attīstības programma.

Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ludzas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

 

Aicinām Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes  novada iedzīvotājus izmantot sekojošas sabiedrības līdzdalības iespējas saistībā ar Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2037. gadam un Ludzas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

 1. Iedzīvotāju aptauja
 2. Aptauja uzņēmējiem
 3. Dalība nozaru darba grupās
 4. Dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedriskajās apspriedēs

 

Iedzīvotāju aptauja:

Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldības aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrādē, līdz šī gada 25. februārim atbildot uz aptaujas jautājumiem un kopīgi definējot jaunā novada prioritātes.

Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē: aptaujas “Jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrāde. Iedzīvotāju aptauja” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1680127707/ 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu [email protected]; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā Ludzas novada pašvaldībā (Raiņa iela 16, Klientu apkalpošanas centrā), Ciblas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads), Kārsavas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Vienības ielā 53, Kārsavā), Zilupes novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 13, Zilupē) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Aptaujas anketu var lejupielādēt šeit: Aptaujas anketa iedzīvotājiem

 

Aptauja uzņēmējiem:

Anketas mērķis ir noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi jaunveidojamā Ludzas novadā, kas kalpos par pamatu Ludzas  novada Attīstības programmas izstrādei! Pašvaldībai ir ļoti svarīgi zināt, kā jūtas, ko domā un plāno uzņēmēji, jo tieši Jūs veidojat novada attīstības pamatkapitālu!

Anketas var iesniegt līdz šī gada 25. februārim: 1) aizpildot tiešsaistē: aptaujas “Jaunveidojamā Ludzas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrāde. Aptauja uzņēmējiem.” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1681271896/

 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu [email protected]; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā Ludzas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā), Ciblas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā, Domes nams, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads), Kārsavas novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā Vienības ielā 53, Kārsavā), Zilupes novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 13, Zilupē vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Aptaujas anketu var lejupielādēt šeit: Aptaujas anketa uzņēmējiem

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Ludzas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks publicēts www.ludza.lvwww.ciblasnovads.lvwww.kārsava.lv un www.zilupe.lv.

 

Dalība nozaru darba grupās

2021.gada februāra beigās – martā plānots rīkot sekojošu tematisko darba grupu darbu:

  • Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta darba grupa,
  • Izglītības, sporta un kultūras darba grupa,
  • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa,
  • Teritorijas un infrastruktūras plānošanas darba grupa;
  • Vides jautājumu darba grupa.

 

Pieteikties nozaru darba grupām var novadu biedrību, uzņēmumu pārstāvji, kā arī citi interesenti, reģistrējoties Aizpildot anketu līdz 2021. gada 19. februārim. COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā darba grupas plānots rīkot lielākoties attālināti. Aizpildītu pieteikumu lūgums iesūtīt uz e-pastu [email protected]

 

Sabiedriskā apspriešana

Jaunveidojamā Ludzas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam un Ludzas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks pēc dokumentu pirmās redakcijas izstrādes (provizoriski, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku – plānota šī gada maijā –  jūnijā).

Aktuālākā informācija

Paziņojums par attīstības dokumentu izstrādes uzsākšanu, aktuālākā informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks publicēta mājaslapās www.ludza.lvwww.karsava.lv un www.ciblasnovads.lvwww.zilupe.lv  sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Kontaktinformācija

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena (e-pasts: [email protected], tālrunis 65707134).