Covid-19, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

 

Kas ir tirdzniecības centrs?

Tirdzniecības centrs ir tirdzniecības ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vairāki tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

Kādus tirdzniecības centrus ir paredzēts slēgt brīvdienās un svētku dienās?

Ministru kabineta rīkojumā ietvertās prasības mērķis ir ierobežot cilvēku uzturēšanos publiskās vietās t.sk. tirdzniecības centros, lai tādējādi mazinātu Covid-19 vīrusa izplatības risku.

Attiecīgi, lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi, uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku ir noteikts tirdzniecības centru darbības ierobežojums, paredzot, ka brīvdienās un svētkus dienās tirdzniecības centros darbojas tikai tādas tirdzniecības vietas, kurās galvenokārt tiek pārdotas pārtikas preces, zāles (t.sk. veterinārās zāles), optiskie redzes korekcijas līdzekļi, dzīvnieku barība, higiēnas un saimniecības preces, kā arī būvniecības un dārzkopības preces.

Uz kādiem tirgotājiem attiecas MK rīkojumā Nr.103 un ekonomikas ministra rīkojumā iekļautās obligātās prasības?

Uz visiem tirgotājiem, t.sk. tirgotājiem pastāvīgajās tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros, tirgos un ielu tirdzniecības organizēšanas vietās. Visiem tirgotājiem ir pienākums ievērot prasību tirdzniecības vietā redzamā vietā (vismaz pie kases) izvietot skaidri salasāmu norādi apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot 2 metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja.

Vai šīs prasības attiecas uz aptiekām, ēdināšanas uzņēmumiem, konditorejām, ziedu un alkoholu veikaliem, kioskiem?

Prasības ir attiecināmas uz preču pārdošanu tirdzniecības vietās, t.sk. uz preču tirdzniecību ziedu, alkoholu, konditorejas u.c. preču tirdzniecības vietās.

Kādas prasības attiecas uz tirgiem un ielu tirdzniecību?

Tirgotājiem tirgos un ielu tirdzniecībā jāievēro tādas pašas prasības kā pārējiem tirdzniecības dalībniekiem, t.i., jāievēro prasība tirdzniecības vietā redzamā vietā (vismaz pie kases) izvietot skaidri salasāmu norādi apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot 2 metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja. Tāpat tirgotāji ir aicināti iespēju robežās īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

Vai norobežojošās zīmes par 2 metru distanci jāizvieto tikai kases zonā, vai visā veikalā?

Norāde jāizvieto skaidri redzamā vietā vismaz pie kases. Ja tas ir iespējams, tirgotājs ir aicināts būt sociāli atbildīgs un iepriekš minēto aicinājumu izvietot arī citās apmeklētājiem labi saredzamās vietās tirdzniecības vietā, tādējādi sekmējot ieteicamo 2 metru distances ievērošanu, lai novērstu covid-19 vīrusa iespējamo izplatību tirdzniecības vietā.

Vai izvietojamajai informācijai ir kāds paraugs, veidlapa? (Uztaisām paraugu!?)

Speciāls paraugs vai veidlapa nav izveidota, jo paziņojumā (norādē) ietvertais saturs pietiekami skaidri noteikts ekonomikas ministra rīkojumā, proti, “apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot 2 metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja”.

Ko nozīmē “redzamās vietās (vismaz pie kases vai pie ieejas tirdzniecības organizēšanas teritorijā) jāizvieto skaidri salasāma norāde apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem”?

Par redzamām vietām būtu uzskatāmas tādas vietas, kur apmeklētājs bez grūtībām un īpašas meklēšanas uzreiz skaidrā un nepārprotamā veidā var pamanīt izvietoto paziņojumu (norādi). Ministra rīkojumā vērsta uzmanība, ka par tādu vietu tirdzniecības vietā ir uzskatāma, piemēram, teritorija pie kases, savukārt tirdzniecības organizēšanas teritorijā - vieta pie ieejas tirdzniecības organizēšanas teritorijā, piemēram, tirgū.

Vai paziņojumam, aicinot pircējus lieki neuzkavēties tirdzniecības telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu pircējiem, ir kāds paraugs?

Lai tirgotājiem, it īpaši mazajiem, sniegtu atbalstu šāda paziņojuma atskaņošanā, esam sagatavojuši paziņojuma audiofailu trīs valodās – latviešu, krievu un angļu valodās. Aicinām tirgotājus lejuplādēt šo failu un izmantot bezmaksas.

Kas uzrauga minēto prasību izpildi?

Ņemot vērā tirgotāju un tirdzniecības organizatoru jau īstenotās līdzšinējās aktivitātes un pasākumus sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības vietās, kā arī demonstrēto apņemšanos un gatavību īstenot sociāli atbildīgu tirdzniecības praksi, maksimāli ierobežojot Covid-19 vīrusa izplatību tirdzniecības vietās, ministra rīkojumā nav noteikta konkrēta uzraudzības un kontroles iestāde rīkojumā ietverto prasību ievērošanas uzraudzībai.

Vai Valsts policija un pašvaldības policija var sodīt tirgotāju par prasību neizpildi? Vai Valsts policija un pašvaldības policija var sodīt pircēju par prasību neievērošanu? Kāds ir soda apmērs?

Šobrīd konkrēta uzraudzības un kontroles iestāde ministra rīkojumā ietverto prasību ievērošanas uzraudzībai nav noteikta. Vienlaikus, ja tiks saņemti signāli no kontroles un uzraudzības iestādēm un sabiedrības kopumā, ka ministra rīkojumā minētās prasības sistemātiski tirdzniecības nozarē netiek ievērotas, ministrs var pārskatīt pieņemto lēmumu un izdarīt izmaiņas rīkojumā, nosakot konkrētu uzraudzības un kontroles iestādi, kas nodrošina ministra rīkojumā minēto prasību izpildes uzraudzību un piemēro administratīvo atbildību par konstatētajiem pārkāpumiem.

Kādus pasākumus vēl var veikt tirgotāji maksimālai pircēju aizsardzībai?

Tirgotāji ir aicināti veikt arī citus pasākumus, kas to ieskatā varētu veicināt Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu tirdzniecības vietā. Ierosmei aicinām iepazīties ar Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem ieteikumiem tirgotājiem tirdzniecības organizēšanai.

Kādus pasākumus veikt tirgotājiem savu darbinieku aizsardzībai?

Tirgotājiem būtu jāņem vērā Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra vispārējie norādījumi un rekomendācijas higiēnas prasību ievērošanai darba vietā, kā arī aicinām izvērtēt citus pasākumus darbinieku aizsardzībai (aizsargstiklu izvietošanai kasēs, personiskās aizsardzības līdzekļu izsniegšanu pārdevējiem).

Vai veikalos obligāti ir jābūt izvietotiem dezinfekcijas līdzekļiem un/vai vienreizlietojamiem cimdiem pircēju lietošanai?

Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 27.7. apakšpunkts nosaka, ka dušas, izlietnes un tualetes projektē, ierīko un uztur, ievērojot to, ka tualešu un izlietņu skaits ir pietiekams, ņemot vērā nodarbināto skaitu. Attiecīgajās telpās ir nepieciešamie personīgās higiēnas līdzekļi (tualetes papīrs, ziepes, dvieļi vai roku nosusināšanas ierīces). Līdz ar to darba devējam ir obligāti jānodrošina ziepes roku mazgāšanai, bet par roku dezinfekcijas līdzekļu iegādi darba devējam jālemj, izvērtējot darba vidē pastāvošo inficēšanās ar COVID - 19 risku, nosakot darba aizsardzības pasākumus. Ja darba devējs paredz darba aizsardzības pasākumu - iegādāties roku dezinfekcijas līdzekļus, tad tie ir jāiegādājas.

Cik bieži, ar kādu regularitāti veikaliem ir jānodrošina virsmu, iepirkumu ratu, grozu tīrīšana, apstrāde ar dezinfekcijas līdzekļiem?

Pašlaik spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. valdības rīkojumos, kas attiecas uz ārkārtas situācijām, nav noteikts konkrēts dezinfekcijas biežums. Dezinfekcijas biežums ir atkarīgs gan no uzņēmuma lieluma, gan apmeklētāju skaita, gan izplatāmajiem pārtikas produktiem, kā arī citiem faktoriem. Papildus dezinfekcijai svarīga ir arī regulāra virsmu tīrīšana, vismaz 3-5 reizes dienā. Tīrīšana ļauj atbrīvoties ne tikai no nevēlamiem mikroorganismiem, bet arī no pārtikas produktu atliekām un citiem fizikāliem piesārņojumiem.

Katrā pārtikas uzņēmumā ir izstrādātas atbilstošas tīrīšanas un mazgāšanas procedūras, tomēr ārkārtas situācijas laikā PVD ir ieteicis tās pārskatīt, nosakot biežāku virsmu un inventāra tīrīšanu un dezinfekciju.

Pārtikas inspektori pārbauda, vai pārtikas uzņēmumā ir noteikts tīrīšanas un dezinfekcijas biežums, vai ir pieejami atbilstoši tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, vai tie tiek lietoti atbilstoši instrukcijai, kā arī  to, vai uzņēmumā tiek kontrolēta noteikto pasākumu izpilde.

Latvijas Tirgotāju Asociācija ir izstrādājusi un izsūtījusi aktuālās rekomendācijas tirgotājiem ārkārtas situācijas laikā (sk. dokumentus vēstules pielikumā)

PVD tīmekļa vietnē arī ir sniegtas PVD rekomendācijas pārtikas uzņēmumiem: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/covid-19-aktualitates?id=19855#jump  un https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/jautajumi-un-atbildes-par-covid-19?id=19894#jump 

Kā pircējs var būt pārliecināts, ka veikala darbinieki nodrošina regulāru un atbilstošu telpu, virsmu, iepirkumu inventāra dezinfekciju?

Higiēnas prasību ievērošanu tirdzniecības vietās uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests. Pārtikas inspektori pārbauda, vai pārtikas uzņēmumā ir noteikts tīrīšanas un dezinfekcijas biežums, vai ir pieejami atbilstoši tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, vai tie tiek lietoti atbilstoši instrukcijai, kā arī to, vai uzņēmumā tiek kontrolēta noteikto pasākumu izpilde.

Katrā pārtikas uzņēmumā ir izstrādātas atbilstošas tīrīšanas un mazgāšanas procedūras, tomēr ārkārtas situācijas laikā PVD ir ieteicis tās pārskatīt, nosakot biežāku virsmu un inventāra tīrīšanu un dezinfekciju. Vienlaikus apmeklētājs var izrādīt proaktīvu rīcību un vērsties pie tirgotāja vai tā pārstāvja tirdzniecības vietā un aicināt sniegt informāciju par īstenotajiem pasākumiem higiēnas prasību ievērošanai tirdzniecības vietā.

Kādiem jautājumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pievērš pastiprinātu uzmanību COVID-19 izplatības laikā?

COVID-19 izplatībās laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pastiprināti veic komercprakses uzraudzību, lai nodrošinātu, ka komersanti nepamatoti neveic “brīnumlīdzekļu” pret COVID-19 piedāvāšanu patērētājiem, kā arī īsteno citas aktivitātes negodīgas komarcprakses novēršanai. Patērētāji ir aicināti vērsties PTAC, ja tie ir pamanījuši negodīgas komercprakses pazīmes kāda tirgus dalībnieka rīcībā.