no 16.08.2010

 

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

 

projekta aktivitātes.  

1. aktivitāte

Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.
Šo atbalstu var piešķirt pedagogam, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ - pedagoga darba slodze ir mazāka par deviņām kontaktstundām nedēļā kopā visās izglītības iestādēs, kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā ārpus izglītības iestādes. Atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca mazāk par deviņām kontaktstundām nedēļā. Ja pedagogs strādā vairākās izglītības iestādēs, šāds apliecinājums nepieciešams no visu attiecīgo izglītības iestāžu vadītājiem.

Apmācību izvēlē pedagogam tiek nodrošināta Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantu palīdzība un nepieciešamās apmācības pedagogs izvēlas kopā ar karjeras konsultantu. Apmācības nodrošina kuponu sistēmas ietvaros un maksimālā kupona summa nepārsniedz Ls 300 apmācībām un Ls 20 Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanta konsultācijām.

Apmācību sniegšanā var iesaistīties jebkura akreditēta izglītības iestāde, kas īsteno pedagogam nepieciešamos apmācību kursus un nodrošina izglītību apliecinoša dokumenta izsniegšanu. Mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz Ls 100 mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu.

 

Lai pieteiktos uz stipendiju 1. aktivitātē pedagogam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

1.Iesniegums  

2.CV  

3.Izglītības dokumenta kopija (augstākajai pedagoģiskajai izglītībai atbilstoša)

4.Skolas direktora izsniegts apstiprinātais apliecinājums par pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu un/vai slodzi, ja ir citi ieņemamie amati  

5.Apliecinājums par NVA karjeras konsultanta konsultācijas saņemšanu (izsniedz NVA)

6.Izziņa/apliecinājums par pedagoga apmācību uzsākšanu (norādīts precīzs kursu programmas nosaukums, apjoms, apmācību uzsākšanas un pabeigšanas datums, mācību maksa (Ls))  (izsniedz izglītības iestāde)

 

  2. aktivitāte

  Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai. 

 

Šo atbalstu var piešķirt pedagogam, kurš izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ ir nonācis vai nonāks jaunos darba apstākļos un paredzēto pienākumu veikšanai viņam trūkst attiecīgas profesionālās kvalifikācijas. Atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums par darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, lai pedagogs varētu veikt paredzētos mācību priekšmeta vai programmas skolotāja pienākumus.

Apmācības pārkvalifikācijai atbilstoši vajadzībām nodrošina akreditēta augstākās izglītības iestāde, kas īsteno pedagoģiskās studiju programmas. Apmācības nodrošina kuponu sistēmas ietvaros un maksimālā kupona summa nepārsniedz Ls 200. Mācību laikā pedagogam piešķir apmācību stipendiju līdz Ls 100 mēnesī. Stipendijas piešķīruma ilgums atkarīgs no apmācību ilguma, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu.

 

Lai pieteiktos uz stipendiju 2. Aktivitātē pedagogam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

1.Iesniegums  

2.CV  

3.Izglītības dokumenta kopija (augstākajai pedagoģiskajai izglītībai atbilstoša)

4.Skolas direktora izsniegts apstiprināts apliecinājums par pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu un/vai slodzi, ja ir citi ieņemamie amati

5.Skolas direktora izsniegts apstiprināts apliecinājums par pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju (norādīts mācību virziens)

6.Izziņa par pedagoga apmācību uzsākšanu (norādīts precīzs tālākizglītības programmas nosaukums un IZM saskaņojuma datums, Nr., programmas apjoms, apmācību uzsākšanas un pabeigšanas datums, mācību maksa (Ls)) - (izsniedz izglītības iestāde)

 

3. aktivitāte

             Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

 

Mērķstipendiju var piešķirt pedagogam , kurš strādā izglītības iestādē ar darba slodzi deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un īsteno izglītības programmu. Atbalstu piešķir pedagogam, kuram ir izsniegts izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības iestādē un māca deviņas vai vairāk kontaktstundas nedēļā.

Mērķstipendijas apmērs vienam pedagogam nepārsniedz Ls 100 mēnesī, un to piešķir uz četriem mēnešiem. Pedagogs var atkārtoti pretendēt uz minēto mērķstipendiju. Projekta ietvaros vienam pedagogam kopējais mērķstipendijas piešķīrums nepārsniedz astoņu mēnešu periodu.

 

Lai pieteiktos uz mērķstipendiju 3. aktivitātē pedagogam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

1.Iesniegums  

2.CV  

3.Izglītības dokumenta kopija (augstākajai pedagoģiskajai izglītībai atbilstoša)  

4.Skolas direktora izsniegts apstiprināts apliecinājums par pedagoga/pedagogu kontaktstundu skaitu un/vai slodzi, ja ir citi ieņemamie amati  

 

 

 Projekta ietvaros atbalstu nepiešķir:

 

1.Pedagogam, kas zaudējis darbu izglītības iestādē, ieguvis bezdarbnieka statusu un saņem bezdarbnieka pabalstu

2.Pedagogam, kas saņem līdzvērtīgu atbalstu citās Eiropas Sociālā fonda aktivitātēs mērķstipendiju vai apmācību veidā, lai uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību vai iegūtu kvalifikāciju citā specialitātē

3.Pedagogam, kas saņem mērķstipendiju vai radošo stipendiju darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" vai 1.2.2.4.1.apakšaktivitātē "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"