Mācību programmas

 

Skolā 2017./2018.m.g. tiek īstenotas deviņas licencētās un akreditētās mācību programmas

Izglītības programmas nosaukums

Kods

Pamatizglītības programma

21011111

Pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma

21011121

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31011011

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes programma

31011013

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015611

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

21015621

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem

21015721

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību mācībvalodas programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

21015821

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

01011121

 

Zilupes vidusskolā ir divas plūsmas un 29 klašu komplekti.

Skolā ir visi mācību programmu realizācijai nepieciešamas telpas un resursi

·         Modernizētie mācību kabineti

·         Sporta zāle

·         Trenažieru zāle

·         Stadions

·         Bibliotēka

·         Lasītava

·         Interneta klubs

·         Aktu zāle

·         Ēdnīca

·         Bufete

Skolā ir atjaunots muzejs, kur tiek saglabāti materiāli par skolas vēsturi, darbību un tradīcijām.