Iepirkumi

 

Iepirkums

Identifikācijas numurs
Dokumentācija

“Zilupes novada Pasienes pagasta PA3 Pasiene – Grišina - Katalova lauku grants ceļa 0 km līdz 11,29 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

ZNP 2019/01 ELFLA

NOLIKUMS

10.pielikums (tehniskie noteikumi un topogrāfiskie materiāli)

“Degvielas iegāde Zilupes novada pašvaldības vajadzībām”

     ZNP 2019/02

NOLIKUMS

LĒMUMS (pieņemts 07.06.2019)