Iedzīvotājiem Nacionālais veselības dienests ir apkopojis informāciju par pieejamiem tuvākajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Zilupes novada pašvaldībā

skatīt tabulu

 
 
 

Izsole 

Zilupes novada pašvaldība izsola rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15 dz.11, Zilupē, Zilupes novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,2 m2, 4902/140156 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra Nr.68179000341). Izsoles sākuma cena EUR 4000,00, nodrošinājums – EUR 400,00, solis – EUR 400,00. Norēķini par Objektu – 100% eiro. Izsole notiks 2015.gada 25.jūnijā plkst.10:00 Zilupes novada pašvaldības domē pēc adreses: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV- 5751. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.zilupe.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zilupes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, katru darbadienu no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz 2015.gada 22.jūnijam plkst.16:00. Uzziņas un informācija par apskates vietu un laiku pa tālr. 65707311.

                                                                                                                                                                                              20.05.2015

 
 
 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus:

-          Dzelzceļa ielā 4-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0332 – sākumcena EUR 860.00, nodrošinājums EUR 86.00, izsole 29.05.2015. plkst. 10-00;

-          Brīvības ielā 7C-4, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0337 – sākumcena EUR 170.00, nodrošinājums EUR 17.00, izsole 29.05.2015. plkst. 12-00;

-          Brīvības ielā 7C-5, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0338 – sākumcena EUR 220.00, nodrošinājums EUR 22.00, izsole 29.05.2015. plkst. 14-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Pieteikšanās termiņš līdz 15.05.2015. plkst. 16-00. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati - 67021374, 67021348.

 
 
 

Iedzīvotājiem 

2014./2015.mācību gadā no 14.oktobra līdz 12.martam Zilupes vidusskolā ar Sabiedriskās Integrācijas fonda atbalstu tika organizēti valsts valodas prasmju paaugstināšanas kursi Zilupes novada iedzīvotājiem, kas gribēja paaugstināt latviešu valodas zināšanas līmeni. Kursi tika organizēti trīs dažāda līmeņa grupās, kurus apmeklēja 45 kursanti.

   Kursu mērķis bija nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes strādājošiem mazākumtautību iedzīvotājiem. Kursus apmeklēja daudzu profesiju pārstāvji: skolotājas, pārdevējas, ugunsdzēsēji un novada pašvaldības darbinieki, kā ari pašnodarbinātas personas.

   Pēc kursiem notika pārbaudes darbu veikšana un izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude, pēc kuras tika secināts, ka kursanti paaugstināja savas prasmes par vienu pakāpi un 8 kursanti plāno valsts valodas prasmes pārbaudi VISC.

  Nākamgad no oktobra mēneša kursi turpināsies un gaidām jaunus kursantus, kuri vēlas paaugstināt un paplašināt savas valsts valodas zināšanas, pieteikties var pa tālruņiem: 26168310, 26538058 vai Zilupes vidusskolas kancelejā.

 
 
 

Sludinājumi 

Ludzas MKPC nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

 Nosaukums: Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem nodokļu, lauksaimniecības un mežsaimniecības likumdošanā, ES atbalsta iespējas.Zilupes vidusskola sadarbībā ar SIF organizē Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Latviešu valodas apguve” projekta „Valsts valodas prasmju paaugstināšana Zilupes novada iedzīvotājiem” kursus 2014./2015.mācību gadā.

 

Pieteikties kursiem var Zilupes vidusskolas kancelejā vai pa tālruņiem: 26168310, 26538058 laika posmā no 12.08.2014. līdz 12.09.2014.darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.

 
 
 

Paziņojumi 

Par Zilupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu

 Ar Zilupes novada 2013.gada 28.decembra domes lēmumu (protokols Nr.12, 1§) ir apstiprināta Zilupes novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģija.

Zilupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā definēta novada specializācija un vīzija, noteikti novada attīstības mērķi, prioritātes un galvenie rīcības virzieni, lai nodrošinātu novada teritorijas stabilu, ilgtspējīgu attīstību, sekmētu ekonomisko izaugsmi un sociālo stabilitāti, saglabājot Zilupes novada identitāti un vērtības.

Ar Zilupes ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā vai pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv

SIA „ALAAS” pārceļas uz jaunām telpām

SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” (ALAAS) izpilddirektors Jurijs Petkevičs informē, ka no šī gada 1. augusta SIA „ALAAS” speciālisti iedzīvotājus pieņems jaunās telpās – Zilupes ielā 50, Rēzeknē.

 

 

Līdz šim SIA „ALAAS” speciālisti apmeklētājus pieņēma Rēzeknes pilsētas domes 120. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 93, 1. stāvs).

Lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas ērtāk saņemt uzņēmuma speciālistu konsultācijas ALAAS darba laiks otrdienās pagarināts līdz plkst. 18:30, līdz ar to ir izveidots sekojošs iedzīvotāju pieņemšanas grafiks:

Pirmdien – no 8:00 līdz 16:30
Otrdien – no 8:00 līdz 18:30
Trešdien – no 8:00 līdz 16:30
Ceturtdien – no 8:00 līdz 16:30
Piektdien – no 8:00 līdz 14:30
Sestdien, svētdien – brīvdiena. 

Plašāka informācija pieejama pa tālruņiem, kuru numuri nav manījušies: 646 07673 vai 20211337, kā arī rakstot uz e-pastu: sia.alaas@inbox.lv

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības” vadība atvainojas par sagādātajām neērtībām, kuras iespējamas ofisa pārcelšanās laikā, cerot uz iedzīvotāju sapratni un veiksmīgu sadarbību turpmāk.


 

 

Paziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 5 izdošanu

 

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu 5, 3§ ”Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 5 izdošanu”, ar kuru tika apstiprināts Zilupes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti 2013.gada saistošie noteikumi Nr. 5 „Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Ar Zilupes novada domes lēmumu un Zilupes novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751 un pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM
1.SĒJUMS PASKAIDROJUMA RAKSTS GALĪGĀ REDAKCIJA
2.SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
+ KARTES

                  VAR APSKATĪT ŠEIT


Paziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 25.februārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.4 §3) ”Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu”.

Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas publiskošanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 1.maija līdz 2013.gada 21.maijam.

Rakstiskas atsauksmes par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var sniegt Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751, elektroniski- dome@zilupe.lv līdz 2013.gada 21.maijam.

Ar Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751 un pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081 „Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM
PĀRSKATS PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
1.SĒJUMS PASKAIDROJUMA RAKSTS GALĪGĀ REDAKCIJA
2.SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
+ KARTES

                      VAR IEPAZĪTIES ŠEITPaziņojums par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

 

Zilupes novada pašvaldība 2013.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.2, 23§) ”Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu”.

Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana noteikta no 2013.gada 04.marta līdz 25.martam.

Rakstiskus priekšlikumus par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju var sniegt Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751, elektroniski- dome@zilupe.lv no 2013.gada 04.marta līdz 25. martam.

Ar Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju var iepazīties Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV – 5751 un pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/081„Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. – 2025. GADAM

1.SĒJUMS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA

 

ZILUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

2013. – 2025. GADAM

2.SĒJUMS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA

+ KARTES

                    VAR IEPAZĪTIES ŠEIT


Paziņojums Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

lasīt tālāk >>